Petrášová Helena

Primární obrázek článku
Petrášová Helena

(1931–2018)

Ing. He­le­na Petrášo­vá vy­u­čo­va­la v sklářské škole che­mii a tech­no­lo­gii skla v le­tech 1961–1989. V le­tech 1975–1988 by­la zá­stup­ky­ní ře­di­te­le sklář­ské ško­ly. He­le­na Petrášo­vá je au­tor­kou zá­sad­ní a v ob­las­ti vý­u­ko­vé­ho ma­te­ri­á­lu do­po­sud ne­pře­ko­na­né učeb­ni­ce Tech­no­lo­gie skla, pod­le kte­ré se do­po­sud vzdě­lá­va­jí žá­ci sklář­ských uči­lišť a střed­ních od­bor­ných škol.

Vytvořeno 6.4.2018 15:21:27 - aktualizováno 13.4.2018 7:06:15 | přečteno 64x | ernest
load