Technologie skla

Primární obrázek článku

STIPENDIUM LIBERECKÉHO KRAJE

Jedním z důležitých zaměstnavatelů, kteří mají zájem o absolventy tohoto oboru, je firma Preciosa, a.s. Firma Preciosa společně s Libereckým krajem finančně podpoří žáky oboru Technologie skla po splnění podmínek stipendijního programu.

ikona souboruStipendijní program Libereckého kraje pro školní rok 2020/2021

ikona souboruStipendijní program Libereckého kraje pro školní rok 2019/2020

Jsme jediná škola v České republice nabízející obor Technologie silikátů (ŠVP Technologie skla).

Na základě zvýšeného zájmu a potřeb sklářského průmyslu nabízíme opět tento atraktivní obor. Jsme jediná škola v České republice, která tento obor nabízí. Studenti se důkladně seznámí se základními vlastnostmi skla, tvarováním i jeho zušlechťováním. Během studia budou spolupracovat se sklářskými firmami a vykonávat praxi ve sklářské výrobě pod vedením zkušených odborníků. Absolventi naleznou uplatnění ve sklářských firmách a různých úsecích souvisejících s výrobou skla.

SPECIALIZOVANÉ LABORATOŘE

Pro výuku laboratorního cvičení slouží čtyři specializované laboratoře (analytická chemie, fyzikální chemie, chemická technologie, anorganická a organická chemie) s odpovídajícím vybavením.

ODBORNÉ EXKURZE

Nedílnou součástí studia a praktických dovednosti získaných ve školních laboratořích jsou také jednodenní i vícedenní odborné exkurze. Během studia budou žáci spolupracovat se sklářskými firmami a vykonávat praxi ve sklářské výrobě pod vedením zkušených odborníků.

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA

Absolventi mají předpoklady se uplatnit ve sklářském i chemickém průmyslu, ale i v dalších průmyslových odvětvích. Mohou pracovat ve specializovaných laboratořích, v oddělení technologie, vývoje, výroby, marketingu, kde mohou uplatnit vědomosti a poznatky o surovinách, funkcích zařízení, strojů, přístrojů. Jsou připraveni vykonávat činnosti spojené s řízením zejména sklářských podniků.

Profilová část maturity (odborná)

Profilová část maturity (odborná)

 • Český jazyk (ústní zkouška)
 • Český jazyk (písemná zkouška)
 • Anglický jazyk (ústní zkouška)
 • Anglický jazyk (písemná zkouška)
 • Pro ústní maturitní zkoušku z předmětu Český jazyk a literatura ředitel zveřejňuje ikona souboruseznam literatury včetně kritérií výběru 
 • Žáci mohou ředitele školy písemně požádat o ikona souboruuznání profilové zkoušky z Anglického jazyka
 • ikona souboruKritéria předmětů maturitní zkoušky v profilové části 
 • Písemná zkouška z Českého jazyka a literatury je stanovena v délce konání 110 minut a v rozsahu 250 slov.
 • Písemná zkouška z Anglického jazyka je stanovena v délce konání 60 minut a v rozsahu 230 slov.
 • Chemie (ústní zkouška) a/nebo Biologie (ústní zkouška)
 • Technologie skla (ústní zkouška)
 • Technologie skla (praktická zkouška)
 • Ústní zkoušky proběhnou v obdobném duchu jako v předchozích letech.
  Žák bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si vylosuje jedno téma. Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut. Ústní zkouška trvá 15 minut. V jednom dni nelze losovat dvakrát stejné téma.
  Ústní zkouška z Českého jazyka a literatury se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího úryvek nebo úryvky z konkrétního literárního díla. Ředitel školy zajistí pracovní listy pro žáky k dílům z jejich vlastních seznamů literárních děl. Součástí pracovního listu je i zadání ověřující znalosti a dovednosti žáka vztahující se k učivu o jazyce a slohu.
  Ústní zkouška z cizího jazyka se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího 1 nebo více zadání ke konkrétnímu tématu. U oborů vzdělání s kódovým označením kategorie dosaženého vzdělání M a L je součástí pracovního listu i zadání ověřující znalost terminologie vztahující se ke vzdělávací oblasti odborného vzdělávání.

Společná část (státní) maturit
Žáci maturují ve společné části maturitních zkoušek z Českého jazyka a literatury a z cizího jazyka.

Nepovinné zkoušky
Nabídka nepovinných předmětů se každý rok aktualizuje v souvislosti se zájmem žáků 4. ročníku. Pro tento školní rok není v nabídce školy nepovinná zkouška.
Další podmínky konání maturitní zkoušky detailně upravuje Školský zákon (§ 77 – § 82) –ikona souboruzde, případně aktuálně platná vyhláška o ukončování středoškolského vzdělávání.

Termíny

Písemná zkouška z Českého jazyka a literatury – 19. dubna 2023
Písemná zkouška z Anglického jazyka – 20. dubna 2023
Ukončení teoretické výuky – 28. dubna 2023
Předání ročníkového vysvědčení – 28. dubna 2023
Didaktický test z Matematiky – 2. května 2023 v 8.00 hodin
Didaktický test z Anglického jazyka – 2. května 2023 v 13.00 hodin
Didaktický test z Českého jazyka – 3. května 2023 v 8.00 hodin
Praktické maturitní zkoušky – 10. až 11. května 2023
Ústní zkoušky z profilových předmětů –  22. května až 23. května 2023
Předání maturitního vysvědčení – červen 2023

AKTUÁLNÍ STAV ČESKÉHO SKLÁŘSKÉHO A KERAMICKÉHO PRŮMYSLUAKTUÁLNÍ NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

TECHNOLOGIE SKLA

Budova školy

Budova školy

Teoretická výuka

Teoretická výuka

Laborování

Laborování

Laboratorní práce studentů

Laboratorní práce studentů

Laborování

Laborování

Technologické zařízení v rámci odborné exkurze

Technologické zařízení v rámci odborné exkurze

hedvika_01

hedvika_01

load