Design skla

Primární obrázek článku

zavádění méně obvyklých technik zpracování skla | nezaměnitelnost a originalita | kreativní uměleckořemeslná tvorba | komplexní kvalita děl | používání špičkové sklářské technologie | konstruktivní řešení moderních výrobků ze skla | kreativní tvorba zaměřená na průmyslovou výrobu | aktivní účast v designérských soutěžích |specifická výtvarná příprava – realizace návrhů s použitím 3D technologie získává dovednosti v praxi – spolupráce s konkrétními firmami

Sklářská škola v Železném Brodě byla založena v roce 1920 a je nejstarší a největší českou sklářskou školou. V současné době nabízí čtyřleté studium, zakončené maturitní zkouškou. Od roku 2010 škola vyučuje podle vlastního Školního vzdělávacího programu, který pokrývá téměř všechny teplé i studené techniky výtvarného zpracování skla. Škola nabízí ke studiu šest sklářských specializací, kterou si žáci volí po odevzdání zápisového lístku. Díky individuálnímu přístupu výtvarníků a dílenských učitelů dále posilují své výtvarné cítění a zvyšují řemeslnou zručnost. Během studia se také učí obhajovat vlastní názor, přijímat kritiku, rozhodovat sami za sebe, pracovat v týmu, a tím celkově rozvíjet svoji osobnost. Škola reaguje na současnou potřebu užívání PC, a to zařazením výuky počítačové grafiky včetně 3D vizualizací. Studenti všech oborů jsou seznámeni během studia s grafickými programy (Photoshop, lllustrator, atd.) a dále designují sklářské výrobky v 3D programech. Studenti se každoročně mohou účastnit mezinárodních sklářských workshopů v německém Frauenau, prezentují své školní práce na dalších akcích – na výstavách a designérských soutěžích v Čechách i v zahraničí. V této oblasti škola dlouhodobě dosahuje značných úspěchů.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
Termíny konání talentové zkoušky
III. kolo: 27. června 2023 (1. termín)   / Náhradní termín: 28. června 2023

Náhradní termín mohou uchazeči využít pouze ze zdravotních důvodů, které je nezbytné doložit.

Počty přijímaných žáků

Výtvarné zpracování skla a světelných objektů: (max. 22 žáků) - 2 místa volná

Zájemci o studium předají přihlášku řediteli střední školy do 14. června 2023. Ke studiu přijímáme rovněž starší uchazeče, kteří přiloží k přihlášce životopis. Mohou rovněž požádat o uznání předchozího vzdělání či o přijetí do vyššího ročníku.
ikona souboruFormulář přihlášky.

Talentová zkouška
a)  kresebná studie zátiší podle předlohy (tužkou)
b)  modelování podle předlohy
c)  malba – barevné cvičení (vizuální paměť)
d)  pohovor s uchazečem nad domácími pracemi.
Talentové zkoušky jsou anonymní a hodnotí je skupina pedagogů-výtvarníků. Nebude-li v červnovém termínu naplněn celý ročník, bude vyhlášeno další kolo. O konání následných termínů talentových zkoušek informují webové stránky školy.

Kritéria příjímacího řízení
1. Úspěšné vykonání talentové zkoušky – 90 %
2. Hodnocení ZŠ v těchto předmětech: CJL, ANJ/NEJ, DEJ, VV – 10 %

ikona souboruPodrobná kritéria přijímací zkoušky 

ODBORNÉ EXKURZE A DALŠÍ ŠKOLNÍ PROJEKTY
Své schopnosti a uplatnění v reálném prostředí si žáci ověřují také v rámci dalších školních aktivit – na lyžařském výcviku, na týdenním malovacím kurzu (plenér), při poznávacích exkurzích v rámci předmětu dějiny výtvarné kultury. Praktické dovednosti získané ve školním ateliéru si žáci rozšiřují formou odborné praxe ve firmách. Nedílnou součástí studia jsou také jednodenní i vícedenní odborné exkurze na pracoviště studií, firem a vysokých škol.

VOLBA ZAMĚŘENÍ
Studenti si volí zaměření na začátku 1. ročníku dle pořadí v přijímacím řízení.

MATURITNÍ ZKOUŠKY
Maturita se skládá ze dvou částí: z profilové (odborné) části a společné části (státní)

Profilová část maturity (odborná)

 • Český jazyk (ústní zkouška)
 • Český jazyk (písemná zkouška)
 • Anglický jazyk (ústní zkouška)
 • Anglický jazyk (písemná zkouška)
 • Technologie skla (ústní zkouška)
 • Dějiny výtvarné kultury (ústní zkouška)
 • Praktická práce (zahrnuje: návrh, provedení a ústní prezentaci)
 • Pro ústní maturitní zkoušku z předmětu Český jazyk a literatura ředitel zveřejňuje ikona souboruseznam literatury včetně kritérií výběru.
 • Žáci mohou ředitele školy písemně požádat o ikona souboruuznání profilové zkoušky z Anglického jazyka.
 • ikona souboruKritéria předmětů maturitní zkoušky v profilové části.
 • Písemná zkouška z Českého jazyka a literatury je stanovena v délce konání 110 minut a v rozsahu 250 slov.
 • Písemná zkouška z Anglického jazyka je stanovena v délce konání 60 minut a v rozsahu 230 slov.
 • Ústní zkoušky proběhnou v obdobném duchu jako v předchozích letech.
  Žák bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si vylosuje jedno téma. Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut. Ústní zkouška trvá 15 minut. V jednom dni nelze losovat dvakrát stejné téma.
  Ústní zkouška z Českého jazyka a literatury se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího úryvek nebo úryvky z konkrétního literárního díla. Ředitel školy zajistí pracovní listy pro žáky k dílům z jejich vlastních seznamů literárních děl. Součástí pracovního listu je i zadání ověřující znalosti a dovednosti žáka vztahující se k učivu o jazyce a slohu.
  Ústní zkouška z cizího jazyka se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího 1 nebo více zadání ke konkrétnímu tématu. U oborů vzdělání s kódovým označením kategorie dosaženého vzdělání M a L je součástí pracovního listu i zadání ověřující znalost terminologie vztahující se ke vzdělávací oblasti odborného vzdělávání.

Společná část (státní) maturit
Žáci maturují ve společné části maturitních zkoušek z Českého jazyka a literatury a z cizího jazyka.

Nepovinné zkoušky
Nabídka nepovinných předmětů se každý rok aktualizuje v souvislosti se zájmem žáků 4. ročníku. Pro tento školní rok není v nabídce školy nepovinná zkouška.
Další podmínky konání maturitní zkoušky detailně upravuje Školský zákon (§ 77 – § 82) – ikona souboruzde, případně aktuálně platná vyhláška o ukončování středoškolského vzdělávání.

Termíny

Grafické maturitní práce – 6. a 7. března 2023
Písemná zkouška z Českého jazyka a literatury – 19. dubna 2023
Písemná zkouška z Anglického jazyka – 20. dubna 2023
Ukončení teoretické výuky – 28. dubna 2023
Předání ročníkového vysvědčení – 28. dubna 2023
Didaktický test z Anglického jazyka – 2. května 2023 v 13.00 hodin
Didaktický test z Českého jazyka – 3. května 2023 v 8.00 hodin
Ústní zkoušky z profilových předmětů –  30. května až 2. června 2023
Realizace praktických maturitních zkoušek – 21. března až 19. květen 2023
Odevzdání dokončených praktických maturit – 19. května 2023
Ústní prezentace maturitní práce – 29. května 2022
Předání maturitního vysvědčení – červen 2022


DESIGN SKLA

Budova SUPŠS v Železném Brodě

Budova SUPŠS v Železném Brodě

Hlavní schodiště

Hlavní schodiště

Daliborka

Daliborka

Hedvika - školní huť

Hedvika - školní huť

Strop hutě

Strop hutě

Truml

Truml

Figurkářský kahan

Figurkářský kahan

Tvorba skleněné figurky

Tvorba skleněné figurky

Rytí skla

Rytí skla

Tvorba rokailu

Tvorba rokailu

Broušení skla

Broušení skla

Malba v ateliéru

Malba v ateliéru

Ateliér hutě

Ateliér hutě

Modely

Modely

Ateliér u hodin

Ateliér u hodin

2D a 3D design

2D a 3D design

Obhajoby klauzurních prací

Obhajoby klauzurních prací

Tělocvična

Tělocvična

Výstava 100% SKLO v UMPRUM muzeu

Výstava 100% SKLO v UMPRUM muzeu

Prezentace školy

Prezentace školy

load