Aplikovaná chemie

Primární obrázek článku

jednotný základ-všeobecný odborný přehled | volba ze čtyř zaměření ve druhém ročníku | chemie, matematika, fyzika, biologie, ochrana přírody, chemická analýza, průmyslové technologie a počítačová technika | kvalitní vybavení odborných učeben | moderní komplex chemických laboratoří | laboratorní práce – pokusy, rozbory vzorků, příprava sloučenin, pravidla práce s chemickými látkami | odborná praxe v chemických laboratořích a provozech | odborné exkurze – chemické firmy, laboratoře, výzkumná pracoviště, vysoké školy

Naše škola je jediná v Libereckém kraji, kde je možné studovat tento specifický obor. Nabízí kvalitní odborné zázemí, které je doplněno o novou vyučovací a výpočetní techniku a moderně vybavený komplex laboratoří. Studium je čtyřleté, zakončené maturitní zkouškou. Svým obsahem uspokojí zájemce o chemii, matematiku, biologii, ochranu přírody, chemickou analýzu, průmyslové technologie a počítačovou techniku. Obor Aplikovaná chemie vychází z jednotného základu, který je vyučován v prvních dvou ročnících. V této počáteční fázi studia žáci získají všeobecný odborný přehled.

SPECIALIZOVANÉ LABORATOŘE

Pro výuku laboratorního cvičení slouží čtyři specializované laboratoře (analytická chemie, fyzikální chemie, chemická technologie, anorganická a organická chemie) s odpovídajícím vybavením.

ODBORNÉ EXKURZE

Praktické dovednosti získané v laboratoři si žáci prohlubují a rozšiřují formou odborné praxe ve firmách. Nedílnou součástí studia jsou také jednodenní i vícedenní odborné exkurze na pracoviště výrobních podniků, výzkumných ústavů a vysokých škol.

VOLBA ZAMĚŘENÍ

ikona souboruKritéria pro volbu zaměření na konci 2. ročníku 

MATURITNÍ ZKOUŠKY

Maturita se skládá ze dvou částí: z profilové (odborné) části a společné části (státní).

Profilová část maturity (odborná)

 • Český jazyk (ústní zkouška)
 • Český jazyk (písemná zkouška)
 • Anglický jazyk (ústní zkouška)
 • Anglický jazyk (písemná zkouška)
 • Pro ústní maturitní zkoušku z předmětu Český jazyk a literatura ředitel zveřejňuje ikona souboruseznam literatury včetně kritérií výběru 
 • Žáci mohou ředitele školy písemně požádat o ikona souboruuznání profilové zkoušky z Anglického jazyka.
 • ikona souboruKritéria předmětů maturitní zkoušky v profilové části naleznete 
 • Písemná zkouška z Českého jazyka a literatury je stanovena v délce konání 110 minut a v rozsahu 250 slov.
 • Písemná zkouška z Anglického jazyka je stanovena v délce konání 60 minut a v rozsahu 230 slov.
 • Chemie (ústní zkouška) a/nebo Biologie (ústní zkouška)
 • Analytická a fyzikální chemie (praktická zkouška)
 • Dle zaměření: Analytická chemie (ústní zkouška), Farmaceutické substance (ústní zkouška)
 • Ústní zkoušky proběhnou v obdobném duchu jako v předchozích letech.
  Žák bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si vylosuje jedno téma. Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut. Ústní zkouška trvá 15 minut. V jednom dni nelze losovat dvakrát stejné téma.
  Ústní zkouška z Českého jazyka a literatury se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího úryvek nebo úryvky z konkrétního literárního díla. Ředitel školy zajistí pracovní listy pro žáky k dílům z jejich vlastních seznamů literárních děl. Součástí pracovního listu je i zadání ověřující znalosti a dovednosti žáka vztahující se k učivu o jazyce a slohu.
  Ústní zkouška z cizího jazyka se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího 1 nebo více zadání ke konkrétnímu tématu. U oborů vzdělání s kódovým označením kategorie dosaženého vzdělání M a L je součástí pracovního listu i zadání ověřující znalost terminologie vztahující se ke vzdělávací oblasti odborného vzdělávání.

Společná část (státní) maturit
Žáci maturují ve společné části maturitních zkoušek z Českého jazyka a literatury a z cizího jazyka.

Nepovinné zkoušky
Nabídka nepovinných předmětů se každý rok aktualizuje v souvislosti se zájmem žáků 4. ročníku. Pro tento školní rok není v nabídce školy nepovinná zkouška.
Další podmínky konání maturitní zkoušky detailně upravuje Školský zákon (§ 77 – § 82) – ikona souboruzde, případně aktuálně platná vyhláška o ukončování středoškolského vzdělávání.

Termíny

Písemná zkouška z Českého jazyka a literatury – 19. dubna 2023
Písemná zkouška z Anglického jazyka – 20. dubna 2023
Ukončení teoretické výuky – 28. dubna 2023
Předání ročníkového vysvědčení – 28. dubna 2023
Didaktický test z Matematiky – 2. května 2023 v 8.00 hodin
Didaktický test z Anglického jazyka – 2. května 2023 v 13.00 hodin
Didaktický test z Českého jazyka – 3. května 2023 v 8.00 hodin
Praktické maturitní zkoušky – 10. až 11. května 2023
Ústní zkoušky z profilových předmětů – 22. května až 23. května 2023
Předání maturitního vysvědčení – červen 2023


APLIKOVANÁ CHEMIE

Budova SUPŠS v Železném Brodě

Budova SUPŠS v Železném Brodě

Laboratoř s novými digestořemi

Laboratoř s novými digestořemi

Laboratorní práce studentů

Laboratorní práce studentů

Vážení

Vážení

Míchání

Míchání

Plnění kolony

Plnění kolony

Sopka

Sopka

Měření na polarimetru

Měření na polarimetru

Dilatometr

Dilatometr

Tělocvična

Tělocvična

Odborná exkurze

Odborná exkurze

Vítkovice Vysoké pece

Vítkovice Vysoké pece

Projekt Leonardo da Vinci Ireland

Projekt Leonardo da Vinci Ireland

load