Prezentace školy – AMOS 2016

Primární obrázek článku
amos_2016-ikona

V pá­tek 7. říj­na 2016 jsme představili naši školu v jab­lo­nec­kém Eu­ro­cen­t­ru na ak­ci "Eu­ro­re­gi­on AMOS". Prezentovali jsme na­še dva výtvarně zaměřené stu­dij­ní obo­ry: De­sign skla a Pro­duk­to­vý de­sign. Dále dva technicky profilované obory: Apli­ko­va­nou che­mii a obor Tech­no­lo­gie skla. Ucha­ze­či o stu­di­um obo­ru Apli­ko­va­ná che­mie se do­zvěděli ví­ce o moderních la­bo­ra­to­řích a za­mě­ře­ních, ze kte­rých lze vo­lit svou spe­ci­a­li­za­ci. Poskytovali jsme také informace k oboru Tech­no­lo­gie skla, který je pod­po­ro­va­ný for­mou sti­pen­dia ze stra­ny Libereckého kraje a fi­rmy Preciosa. Návštěvníci získali po­drob­né in­for­ma­ce o jednotlivých zaměřeních a studijním zázemí, které škola nabízí. Všich­ni zá­jem­ci ob­dr­želi po­drob­né in­for­mač­ní ma­te­ri­á­ly o mož­nos­tech uby­to­vá­ní a stra­vo­vá­ní, o mi­mo­škol­ních ak­ti­vi­tách, in­for­ma­ce o ter­mí­nech při­jí­ma­cích zkou­šek. Další akce, kde se budeme prezentovat v blízké době budou burza škol v Mladé Boleslavi a EDUCA v Liberci.

Vytvořeno 1.10.2016 5:23:35 - aktualizováno 9.10.2016 7:03:35 | přečteno 87x | ernest
load