Pre­zen­ta­ce ško­ly – Eu­ro­re­gi­on AMOS, Jab­lo­nec nad Ni­sou

Primární obrázek článku
Amos-ikona_2015

V pá­tek 9. říj­na 2015 představíme naši školu v jab­lo­nec­kém Eu­ro­cen­t­ru na ak­ci Eu­ro­re­gi­on AMOS. Budeme zde prezentovat na­še 4 stu­dij­ní obo­ry: De­sign skla, Pro­duk­to­vý de­sign, Apli­ko­va­nou che­mii a obor Tech­no­lo­gie skla. Návštěvníci získají po­drob­né in­for­ma­ce o jednotlivých zaměřeních a studijním zázemí, které škola nabízí. Ucha­ze­či o stu­di­um obo­ru Apli­ko­va­ná che­mie se do­zví ví­ce o moderních la­bo­ra­to­řích a o šes­ti za­mě­ře­ních, ze kte­rých lze vo­lit svou spe­ci­a­li­za­ci. Poskytujeme také informace k oboru Tech­no­lo­gie skla, který bu­de ze stra­ny fi­rem fi­nanč­ně pod­po­ro­va­ný for­mou sti­pen­dia. Všich­ni zá­jem­ci ob­dr­ží po­drob­né in­for­mač­ní ma­te­ri­á­ly o mož­nos­tech uby­to­vá­ní a stra­vo­vá­ní, o mi­mo­škol­ních ak­ti­vi­tách, in­for­ma­ce o ter­mí­nech při­jí­ma­cích zkou­šek.

Vytvořeno 8.10.2015 4:39:26 - aktualizováno 12.10.2015 4:51:46 | přečteno 83x | ernest
load