UCHAZEČ

OBORY 82-41-M/13 VÝTVARNÉ ZPRACOVÁNÍ SKLA A SVĚTELNÝCH OBJEKTŮ (ŠVP Design skla 2) / 82-41-M/04 PRŮMYSLOVÝ DESIGN (ŠVP Produktový design 2)

1. kolo

Počty přijímaných žáků

Výtvarné zpracování skla a světelných objektů: (max. 22 žáků).

Průmyslový design: (max. 8 žáků).

Talentové zkoušky

I. kolo: 7. ledna 2020 (1. termín)
I. kolo: 8. ledna 2020 (2. termín)   /   Náhradní termín:  21. ledna, 22. ledna 2020

Náhradní termín mohou uchazeči využít pouze ze zdravotních důvodů, které je nezbytné doložit.

 

Zájemci o studium předají přihlášku řediteli střední školy do 30. listopadu 2019. Ke studiu přijímáme rovněž starší uchazeče, kteří přiloží k přihlášce životopis. Mohou rovněž požádat o uznání předchozího vzdělání či o přijetí do vyššího ročníku.

 

Talentová zkouška

a) kresebná studie zátiší podle předlohy (tužkou)
b) modelování podle předlohy
c) barevné cvičení (vizuální paměť) / navrhování konkrétního produktu
d) pohovor s uchazečem nad jeho domácími pracemi

Talentové zkoušky jsou anonymní a hodnotí je pedagogové-výtvarníci školy.

Vlastní přijímací řízení

1. Úspěšné vykonání talentové zkoušky – 90%
2. Hodnocení ZŠ v těchto předmětech: ČJL, ANJ/NEJ, DEJ, VV – 10%

Detailní znění kritérií pro přijímaní ke vzdělání pro školní rok 2020/2021  naleznete zde.

Ke studiu mohou být přijati pouze uchazeči, kteří splnili povinnou školní docházku.

Škola pořádá přípravné kurzy k talentovým zkouškám. Přípravný kurz je zaměřen zejména na kresbu, malbu, modelování a rovněž na konzultace k domácím pracím uchazeče. Přihlášku ke studiu si můžete stáhnout zde.
Žádáme rodiče uchazečů a zletilé uchazeče o studium, aby na přihlášku vyplnili uživatelské jméno datové schránky, pokud datovou schránku mají.

O konání následných termínů talentových zkoušek se lze telefonicky informovat tel.: 483 346 162.

 

Formulář odvolání proti nepřijetí naleznete zde.

 

 

OBORY 28-44-M/01 APLIKOVANÁ CHEMIE a 28-46-M/01 TECHNOLOGIE SILIKÁTŮ (ŠVP Technologie skla)

 

Studijní obor 28-46-M/01 TECHNOLOGIE SILIKÁTŮ je zařazen do oborů podpořených stipendiem libereckého kraje. Stipendijní řád libereckého kraje naleznete zde.

 

Jsme jediná škola v České republice nabízející obor Technologie silikátů (ŠVP Technologie skla).

 

Kritéria přijímacího řízení

1. Jednotné testy (ČJL, MAT) – 75 %
2. Hodnocení ze ZŠ v těchto předmětech: matematika, fyzika, chemie, biologie – celkem 15%
3. pohovor na téma účasti v soutěžích, olympiádách, další studijní a zájmové aktivity 10 %

Uchazeči o studium, kteří jsou zařazení mezi žáky se specifickými poruchami učení, doloží tuto skutečnost potvrzením od lékaře nebo z pedagogicko-psychologické poradny, které přiloží k přihlášce.

Detailní znění kritérií pro přijímaní ke vzdělání pro školní rok 2020/2021  naleznete brzy zde.

Přihlášku ke studiu si můžete stáhnout zde.

 

 

 

UČEBNÍ PLÁNY

Studijní obor 28-44-M/01 Aplikovaná chemie (ŠVP Aplikovaná chemie II.)

Učební plány Vám na požádání předložíme na sekretariátě školy.

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA

Absolventi se dobře uplatní podle typu zvoleného studijního zaměření – přímo v chemickém průmyslu, specializovaných laboratořích, ale i v dalších průmyslových odvětvích, na nichž se chemie nějakým způsobem podílí. Jsou připraveni vykonávat činnosti spojené s řízením a regulací výrobních procesů. Studium také připravuje studenty pro studium přírodovědných a technických oborů na vysokých školách technického i univerzitního směru a pedagogických fakultách.

Aktuální informace o chemickém průmyslu naleznete zde.

 

Studijní obor 28-46-M/01 Technologie silikátů (ŠVP Technologie skla 1)

Učební plány Vám na požádání předložíme na sekretariátě školy.

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA

Absolventi mají předpoklady se uplatnit ve sklářském i chemickém průmyslu, ale i v dalších průmyslových odvětvích. Mohou pracovat ve specializovaných laboratořích, v oddělení technologie, vývoje, výroby, marketingu, kde mohou uplatnit vědomosti a poznatky o surovinách, funkcích zařízení, strojů, přístrojů. Jsou připraveni vykonávat činnosti spojené s řízením zejména sklářských podniků.

Aktuální nabídku pracovních příležitostí ve sklářském průmyslu naleznete zde.

Aktuální informace o sklářském a keramickém průmyslu naleznete zde.

 

 

Studijní obor 82-41-M/13 Výtvarné zpracování skla a světelných objektů (ŠVP Design skla 2)

Učební plány Vám na požádání předložíme na sekretariátě školy.

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA

Našim cílem je kvalitní a naplněný život absolventa a jeho přirozený další profesní růst. Studium v naší škole nabízí nejenom řemeslnou specializaci, ale rozvíjí především kreativitu, která mu umožní uspět v osobním i profesním životě. Profil absolventa vyplívá z jednotlivých sklářských zaměření.

 

Studijní obor 82-41-M/04 Průmyslový design (ŠVP Produktový design 2)

Učební plány Vám na požádání předložíme na sekretariátě školy.

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA

Našim cílem je kvalitní a naplněný život absolventa a jeho přirozený další profesní růst. Studijní program mimo jiné tvoří teoretické předměty, mezi které patří dějiny výtvarné kultury, dějiny designu, počítačová grafika, technologie atp. Design je vzdělání, myšlenka, proces, budoucnost, ale i tradice se svou historií a to vše naše škola nabízí již od roku 1920.