UCHAZEČ

INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE UCHAZEČŮ PO TELEFONICKÉ DOHODĚ MOŽNÉ

Prohlídku školy si můžete objednat na telefonním čísle 602 185 806.

OBORY 28-44-M/01 APLIKOVANÁ CHEMIE (ŠVP Aplikovaná chemie 3) a 28-46-M/01 TECHNOLOGIE SILIKÁTŮ (ŠVP Technologie skla 2)

 

Studijní obor 28-46-M/01 TECHNOLOGIE SILIKÁTŮ je zařazen do oborů podpořených stipendiem libereckého kraje. Stipendijní řád libereckého kraje naleznete zde.

 

Jsme jediná škola v České republice nabízející obor Technologie silikátů (ŠVP Technologie skla).

 

1. kolo

Počty přijímaných žáků

Aplikovaná chemie: (max. 22 žáků).

Technologie silikátů: (max. 8 žáků).

Přijímací zkoušky – ZMĚNA PŮVODNÍCH TERMÍNŮ

I. kolo: 3. května 2021 1. termín a 4. května 2021 2. termín
Náhradní termín:  2. června 2021 1. termín a 3. června 2021 2. termín

Náhradní termín mohou uchazeči využít pouze ze zdravotních důvodů, které je nezbytné doložit.

 

Zájemci o studium předají přihlášku řediteli střední školy do 1. března 2021. Ke studiu přijímáme rovněž starší uchazeče, kteří přiloží k přihlášce životopis. Mohou rovněž požádat o uznání předchozího vzdělání či o přijetí do vyššího ročníku.

 

Kritéria přijímacího řízení

1. Jednotné testy (ČJL, MAT) – 75 %
2. Hodnocení ze ZŠ v těchto předmětech: matematika, fyzika, chemie, biologie – celkem 15%
3. pohovor na téma účasti v soutěžích, olympiádách, další studijní a zájmové aktivity 10 % (z důvodu COVID-19 ve školním roce 2019/2020 se nekonají)

Uchazeči o studium, kteří jsou zařazení mezi žáky se specifickými poruchami učení, doloží tuto skutečnost potvrzením od lékaře nebo z pedagogicko-psychologické poradny, které přiloží k přihlášce.

Detailní znění kritérií pro přijímaní ke vzdělání v přijímacího řízení ke dni 17. 3. 2021 naleznete zde.

Přihlášku ke studiu si můžete stáhnout zde v pdfzde v xlsx..

Na přihlášce ke studiu oborů Aplikovaná chemie, Technologie silikátů je nutné potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání (§3 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb.)

 

 

Obor 82-41-M/13 VÝTVARNÉ ZPRACOVÁNÍ SKLA A SVĚTELNÝCH OBJEKTŮ (ŠVP Design skla 2) a 82-41-M/04 PRŮMYSLOVÝ DESIGN

 

Talentové zkoušky – 4. kolo pro obor Výtvarné zpracování skla a světelných objektů:

Počty přijímaných žáků: (max. 7 žáků).

IV. kolo: 17. června 2021 /   Náhradní termín:  18. června 2021

Náhradní termín mohou uchazeči využít pouze ze zdravotních důvodů, které je nezbytné doložit.

 

Zájemci o studium předají přihlášku řediteli střední školy do 28. května 2021. Ke studiu přijímáme rovněž starší uchazeče, kteří přiloží k přihlášce životopis. Mohou rovněž požádat o uznání předchozího vzdělání či o přijetí do vyššího ročníku.

 

Talentová zkouška

a) kresebná studie zátiší podle předlohy (tužkou)
b) modelování podle předlohy
c) barevné cvičení (vizuální paměť) / navrhování konkrétního produktu
d) pohovor s uchazečem nad jeho domácími pracemi

Talentové zkoušky jsou anonymní a hodnotí je pedagogové-výtvarníci školy.

Vlastní přijímací řízení

1. Úspěšné vykonání talentové zkoušky – 90%
2. Hodnocení ZŠ v těchto předmětech: ČJL, ANJ/NEJ, DEJ, VV – 10%

Detailní znění kritérií pro přijímaní ke vzdělání pro školní rok 2021/2022  3. kolo naleznete zde.

Detailní znění kritérií pro přijímaní ke vzdělání pro školní rok 2021/2022  4. kolo naleznete již brzy zde.

Ke studiu mohou být přijati pouze uchazeči, kteří splnili povinnou školní docházku.

Přihlášku ke studiu si můžete stáhnout zde v xlsxzde v pdf.
Žádáme rodiče uchazečů a zletilé uchazeče o studium, aby na přihlášku vyplnili uživatelské jméno datové schránky, pokud datovou schránku mají.

1. kolo

Počty přijímaných žáků

Výtvarné zpracování skla a světelných objektů: (max. 22 žáků).

Průmyslový design: (max. 8 žáků).

Talentové zkoušky

I. kolo: 5. ledna 2021 (1. termín)
I. kolo: 6. ledna 2021 (2. termín)   /   Náhradní termín:  18. ledna, 19. ledna 2021

Náhradní termín mohou uchazeči využít pouze ze zdravotních důvodů, které je nezbytné doložit.

 

Zájemci o studium předají přihlášku řediteli střední školy do 30. listopadu 2020. Ke studiu přijímáme rovněž starší uchazeče, kteří přiloží k přihlášce životopis. Mohou rovněž požádat o uznání předchozího vzdělání či o přijetí do vyššího ročníku.

 

Talentová zkouška

a) kresebná studie zátiší podle předlohy (tužkou)
b) modelování podle předlohy
c) barevné cvičení (vizuální paměť) / navrhování konkrétního produktu
d) pohovor s uchazečem nad jeho domácími pracemi

Talentové zkoušky jsou anonymní a hodnotí je pedagogové-výtvarníci školy.

Vlastní přijímací řízení

1. Úspěšné vykonání talentové zkoušky – 90%
2. Hodnocení ZŠ v těchto předmětech: ČJL, ANJ/NEJ, DEJ, VV – 10%

Detailní znění kritérií pro přijímaní ke vzdělání pro školní rok 2021/2022  naleznete zde.

Ke studiu mohou být přijati pouze uchazeči, kteří splnili povinnou školní docházku.

Škola pořádá přípravné kurzy k talentovým zkouškám. Přípravný kurz je zaměřen zejména na kresbu, malbu, modelování a rovněž na konzultace k domácím pracím uchazeče.

Přihlášku ke studiu si můžete stáhnout zde v xlsxzde v pdf.
Žádáme rodiče uchazečů a zletilé uchazeče o studium, aby na přihlášku vyplnili uživatelské jméno datové schránky, pokud datovou schránku mají.

O konání následných termínů talentových zkoušek se lze telefonicky informovat tel.: 483 346 162.

 

Formulář odvolání proti nepřijetí naleznete zde.

 

 

 

 

UČEBNÍ PLÁNY

Studijní obor 82-41-M/13 Výtvarné zpracování skla a světelných objektů (ŠVP Design skla 2)

Učební plány Vám na požádání předložíme na sekretariátě školy.

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA

Našim cílem je kvalitní a naplněný život absolventa a jeho přirozený osobní rozvoj a profesní růst. Studium v naší škole nabízí nejenom řemeslnou specializaci a rozvoj kreativity, ale také studium dějin výtvarné kultury, sklářské technologie a samozřejmě i českého a anglického jazyka. Profil absolventa vyplývá z jednotlivých sklářských zaměření. Absolventi často pokračují ve studiu na vysokých školách převážně uměleckého zaměření, mohou se uplatnit jako návrháři skleněných objektů, sklářští řemeslnící nebo jako pracovníci v grafických studiích. Někteří absolventi nalézají své uplatnění mimo studovnaý obor.

 

Studijní obor 82-41-M/04 Průmyslový design (ŠVP Produktový design 2)

Učební plány Vám na požádání předložíme na sekretariátě školy.

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA

Našim cílem je kvalitní a naplněný život absolventa a jeho přirozený profesní růst. Studijní program mimo jiné tvoří teoretické předměty, mezi které patří dějiny výtvarné kultury, dějiny designu, počítačová grafika, technologie atp. Design je vzdělání, myšlenka, proces, budoucnost, ale i tradice se svou historií a to vše naše škola nabízí již od roku 1920.

 

Studijní obor 28-44-M/01 Aplikovaná chemie (ŠVP Aplikovaná chemie 3)

Učební plány Vám na požádání předložíme na sekretariátě školy.

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA

Absolventi se dobře uplatní podle typu zvoleného studijního zaměření – přímo v chemickém průmyslu, specializovaných laboratořích, ale i v dalších průmyslových odvětvích, na nichž se chemie nějakým způsobem podílí. Jsou připraveni vykonávat činnosti spojené s řízením a regulací výrobních procesů. Studium také připravuje studenty pro studium přírodovědných a technických oborů na vysokých školách technického i univerzitního směru a pedagogických fakultách.

Aktuální informace o chemickém průmyslu naleznete zde.

 

Studijní obor 28-46-M/01 Technologie silikátů (ŠVP Technologie skla 2)

Učební plány Vám na požádání předložíme na sekretariátě školy.

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA

Absolventi mají předpoklady se uplatnit ve sklářském i chemickém průmyslu, ale i v dalších průmyslových odvětvích. Mohou pracovat ve specializovaných laboratořích, v oddělení technologie, vývoje, výroby, marketingu, kde mohou uplatnit vědomosti a poznatky o surovinách, funkcích zařízení, strojů, přístrojů. Jsou připraveni vykonávat činnosti spojené s řízením zejména sklářských podniků.

Aktuální nabídku pracovních příležitostí ve sklářském průmyslu naleznete zde.

Aktuální informace o sklářském a keramickém průmyslu naleznete zde.