UCHAZEČ

Termín 4. kola přijímacího řízení s talentovou zkouškou do oboru 82-41-M/13 Výtvarné zpracování skla a světelných objektů je stanoven na 27. srpna 2020. Přihlášky lze podat do 14. srpna 2020.

 

Termín 3. kola přijímacího řízení do oborů 28-44-M/01 Aplikovaná chemie a 28-46-M/01 Technologie silikátů je stanoven na 27. srpna 2020. Přihlášky lze podat do 14. srpna 2020.

Případné dotazy a nejasnosti ohledně přijímacího řízení nebo odvolacího řízení Vám rádi zodpovíme osobně nebo telefonicky.

 

Nabízíme individuální návštevy školy po dohodě tel. 483 346 162.

 

OBORY 28-44-M/01 APLIKOVANÁ CHEMIE (ŠVP Aplikovaná chemie 3) a 28-46-M/01 TECHNOLOGIE SILIKÁTŮ (ŠVP Technologie skla 2)

 

Studijní obor 28-46-M/01 TECHNOLOGIE SILIKÁTŮ je zařazen do oborů podpořených stipendiem libereckého kraje. Stipendijní řád libereckého kraje naleznete zde.

 

Jsme jediná škola v České republice nabízející obor Technologie silikátů (ŠVP Technologie skla).

 

3. kolo

Počty přijímaných žáků

Aplikovaná chemie: (max. 4 žáků).

Technologie silikátů: (max. 8 žáků).

Přijímací zkoužky

III. kolo: 27. srpna 2020 (1. termín)
Náhradní termín:  28. srpna 2020

Náhradní termín mohou uchazeči využít pouze ze zdravotních důvodů, které je nezbytné doložit.

 

Zájemci o studium předají přihlášku řediteli střední školy do 14. srpna 2020. Ke studiu přijímáme rovněž starší uchazeče, kteří přiloží k přihlášce životopis. Mohou rovněž požádat o uznání předchozího vzdělání či o přijetí do vyššího ročníku.

 

Kritéria přijímacího řízení

1. Jednotné testy (ČJL, MAT) – 75 %
2. Hodnocení ze ZŠ v těchto předmětech: matematika, fyzika, chemie, biologie – celkem 15%
3. pohovor na téma účasti v soutěžích, olympiádách, další studijní a zájmové aktivity 10 % (z důvodu COVID-19 ve školním roce 2019/2020 se nekonají)

Uchazeči o studium, kteří jsou zařazení mezi žáky se specifickými poruchami učení, doloží tuto skutečnost potvrzením od lékaře nebo z pedagogicko-psychologické poradny, které přiloží k přihlášce.

Detailní znění kritérií pro přijímaní ke vzdělání v 3. kole přijímacího řízení naleznete zde.

Přihlášku ke studiu si můžete stáhnout zde.

 

 

Na přihlášce ke studiu oborů Aplikovaná chemie, Technologie silikátů je nutné potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání (§3 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb.)

 

Obor 82-41-M/13 VÝTVARNÉ ZPRACOVÁNÍ SKLA A SVĚTELNÝCH OBJEKTŮ (ŠVP Design skla 2)

4. kolo

Ředitel školy vyhlašuje 4. kolo přijímacího řízení na obor 82-41-M/13 Výtvarné zpracování skla a světelných objektů. Počet volných míst je 3.

Termín 4.kola je 27. srpna 2020. 

Náhradní termín 28. srpna 2020.

Zájemci o studium předají přihlášku řediteli střední školy do 14. srpna 2020. Ke studiu přijímáme rovněž starší uchazeče, kteří přiloží k přihlášce životopis. Mohou rovněž požádat o uznání předchozího vzdělání či o přijetí do vyššího ročníku.

 

Talentová zkouška

a) kresebná studie zátiší podle předlohy (tužkou)
b) modelování podle předlohy
c) barevné cvičení (vizuální paměť) / navrhování konkrétního produktu
d) pohovor s uchazečem nad jeho domácími pracemi

Talentové zkoušky jsou anonymní a hodnotí je pedagogové-výtvarníci školy.

Vlastní přijímací řízení

1. Úspěšné vykonání talentové zkoušky – 90%
2. Hodnocení ZŠ v těchto předmětech: ČJL, ANJ/NEJ, DEJ, VV – 10%

Detailní znění kritérií pro přijímaní ke vzdělání pro 4. kolo naleznete zde.

 

1. kolo

Počty přijímaných žáků

Výtvarné zpracování skla a světelných objektů: (max. 22 žáků).

Průmyslový design: (max. 8 žáků).

Talentové zkoušky

I. kolo: 7. ledna 2020 (1. termín)
I. kolo: 8. ledna 2020 (2. termín)   /   Náhradní termín:  21. ledna, 22. ledna 2020

Náhradní termín mohou uchazeči využít pouze ze zdravotních důvodů, které je nezbytné doložit.

 

Zájemci o studium předají přihlášku řediteli střední školy do 30. listopadu 2019. Ke studiu přijímáme rovněž starší uchazeče, kteří přiloží k přihlášce životopis. Mohou rovněž požádat o uznání předchozího vzdělání či o přijetí do vyššího ročníku.

 

Talentová zkouška

a) kresebná studie zátiší podle předlohy (tužkou)
b) modelování podle předlohy
c) barevné cvičení (vizuální paměť) / navrhování konkrétního produktu
d) pohovor s uchazečem nad jeho domácími pracemi

Talentové zkoušky jsou anonymní a hodnotí je pedagogové-výtvarníci školy.

Vlastní přijímací řízení

1. Úspěšné vykonání talentové zkoušky – 90%
2. Hodnocení ZŠ v těchto předmětech: ČJL, ANJ/NEJ, DEJ, VV – 10%

Detailní znění kritérií pro přijímaní ke vzdělání pro školní rok 2020/2021  naleznete zde.

Ke studiu mohou být přijati pouze uchazeči, kteří splnili povinnou školní docházku.

Škola pořádá přípravné kurzy k talentovým zkouškám. Přípravný kurz je zaměřen zejména na kresbu, malbu, modelování a rovněž na konzultace k domácím pracím uchazeče. Přihlášku ke studiu si můžete stáhnout zde.
Žádáme rodiče uchazečů a zletilé uchazeče o studium, aby na přihlášku vyplnili uživatelské jméno datové schránky, pokud datovou schránku mají.

O konání následných termínů talentových zkoušek se lze telefonicky informovat tel.: 483 346 162.

 

Formulář odvolání proti nepřijetí naleznete zde.

 

 

 

 

 

UČEBNÍ PLÁNY

Studijní obor 82-41-M/13 Výtvarné zpracování skla a světelných objektů (ŠVP Design skla 2)

Učební plány Vám na požádání předložíme na sekretariátě školy.

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA

Našim cílem je kvalitní a naplněný život absolventa a jeho přirozený osobní rozvoj a profesní růst. Studium v naší škole nabízí nejenom řemeslnou specializaci a rozvoj kreativity, ale také studium dějin výtvarné kultury, sklářské technologie a samozřejmě i českého a anglického jazyka. Profil absolventa vyplývá z jednotlivých sklářských zaměření. Absolventi často pokračují ve studiu na vysokých školách převážně uměleckého zaměření, mohou se uplatnit jako návrháři skleněných objektů, sklářští řemeslnící nebo jako pracovníci v grafických studiích. Někteří absolventi nalézají své uplatnění mimo studovnaý obor.

 

Studijní obor 82-41-M/04 Průmyslový design (ŠVP Produktový design 2)

Učební plány Vám na požádání předložíme na sekretariátě školy.

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA

Našim cílem je kvalitní a naplněný život absolventa a jeho přirozený profesní růst. Studijní program mimo jiné tvoří teoretické předměty, mezi které patří dějiny výtvarné kultury, dějiny designu, počítačová grafika, technologie atp. Design je vzdělání, myšlenka, proces, budoucnost, ale i tradice se svou historií a to vše naše škola nabízí již od roku 1920.

 

Studijní obor 28-44-M/01 Aplikovaná chemie (ŠVP Aplikovaná chemie 3)

Učební plány Vám na požádání předložíme na sekretariátě školy.

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA

Absolventi se dobře uplatní podle typu zvoleného studijního zaměření – přímo v chemickém průmyslu, specializovaných laboratořích, ale i v dalších průmyslových odvětvích, na nichž se chemie nějakým způsobem podílí. Jsou připraveni vykonávat činnosti spojené s řízením a regulací výrobních procesů. Studium také připravuje studenty pro studium přírodovědných a technických oborů na vysokých školách technického i univerzitního směru a pedagogických fakultách.

Aktuální informace o chemickém průmyslu naleznete zde.

 

Studijní obor 28-46-M/01 Technologie silikátů (ŠVP Technologie skla 2)

Učební plány Vám na požádání předložíme na sekretariátě školy.

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA

Absolventi mají předpoklady se uplatnit ve sklářském i chemickém průmyslu, ale i v dalších průmyslových odvětvích. Mohou pracovat ve specializovaných laboratořích, v oddělení technologie, vývoje, výroby, marketingu, kde mohou uplatnit vědomosti a poznatky o surovinách, funkcích zařízení, strojů, přístrojů. Jsou připraveni vykonávat činnosti spojené s řízením zejména sklářských podniků.

Aktuální nabídku pracovních příležitostí ve sklářském průmyslu naleznete zde.

Aktuální informace o sklářském a keramickém průmyslu naleznete zde.