UCHAZEČ

INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE UCHAZEČŮ PO TELEFONICKÉ DOHODĚ JSOU MOŽNÉ

Prohlídku školy si můžete objednat na telefonním čísle 602 185 806.

Obor 82-41-M/04 PRŮMYSLOVÝ DESIGN

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
Termíny konání talentové zkoušky
I. kolo: 3. ledna 2023 (1. termín)   /   Náhradní termín: 17. ledna 2023
I. kolo: 4. ledna 2023 (2. termín)   /   Náhradní termín: 18. ledna 2023
Náhradní termín mohou uchazeči využít pouze ze zdravotních důvodů, které je nezbytné doložit.

 

Počty přijímaných žáků

Průmyslový design: (max. 8 žáků).

Žáci ZŠ předávají přihlášku řediteli střední školy do 30. listopadu 2022.

Na přihlášku je třeba uvést oficiální název studijního oboru a jeho kód: Průmyslový design, 82–41–M/04.

Žádáme rodiče uchazečů a zletilé uchazeče o studium, aby na přihlášku vyplnili uživatelské jméno datové schránky, pokud datovou schránku mají, v opačném případě vyplňte „nemáme datovou schránku“.

Formulář přihlášky je ke stažení zde.

 

Talentová zkouška

a)  kresebná studie zátiší podle předlohy (tužkou)
b)  modelování podle předlohy
c)  navrhování konkrétního produktu podle zadání
d)  pohovor s uchazečem nad domácími pracemi

 

Talentové zkoušky jsou anonymní a hodnotí je skupina pedagogů-výtvarníků. Nebude-li v lednovém termínu naplněn celý ročník, bude vyhlášeno další kolo. O konání následných termínů talentových zkoušek informují webové stránky školy.

 

Kritéria příjímacího řízení 

1. Úspěšné vykonání talentové zkoušky – 90 %
2. Hodnocení ZŠ v těchto předmětech: CJL, ANJ/NEJ, DEJ, VV – 10 %

Podrobná kritéria přijímací zkoušky naleznete zde.

 

Škola pořádá přípravné kurzy k talentovým zkouškám. Přípravný kurz je zaměřen zejména na kresbu, malbu, modelování a rovněž na konzultace k domácím pracím uchazeče.

 

O konání následných termínů talentových zkoušek se lze telefonicky informovat tel.: 483 346 162, informace naleznete také na webu školy.

 

Formulář odvolání proti nepřijetí naleznete zde.

 

Obor 82-41-M/13 VÝTVARNÉ ZPRACOVÁNÍ SKLA A SVĚTELNÝCH OBJEKTŮ

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Termíny konání talentové zkoušky
I. kolo: 3. ledna 2023 (1. termín)   /   Náhradní termín: 17. ledna 2023
I. kolo: 4. ledna 2023 (2. termín)   /   Náhradní termín: 18. ledna 2023
Náhradní termín mohou uchazeči využít pouze ze zdravotních důvodů, které je nezbytné doložit.

 

Počty přijímaných žáků

Výtvarné zpracování skla a světelných objektů: (max. 22 žáků).

Zájemci o studium předají přihlášku řediteli střední školy do 30. listopadu 2022.

Na přihlášku je třeba uvést oficiální název studijního oboru a jeho kód: Výtvarné zpracování skla a světelných objektů, 82–41–M/13.

Žádáme rodiče uchazečů a zletilé uchazeče o studium, aby na přihlášku vyplnili uživatelské jméno datové schránky, pokud datovou schránku mají, v opačném případě vyplňte „nemáme datovou schránku“.

Ke studiu přijímáme rovněž starší uchazeče, kteří přiloží k přihlášce životopis. Mohou rovněž požádat o uznání předchozího vzdělání či o přijetí do vyššího ročníku.
Formulář přihlášky je ke stažení zde.

 

Talentová zkouška
a)  kresebná studie zátiší podle předlohy (tužkou)
b)  modelování podle předlohy
c)  malba – barevné cvičení (vizuální paměť)
d)  pohovor s uchazečem nad domácími pracemi.
Talentové zkoušky jsou anonymní a hodnotí je skupina pedagogů-výtvarníků. Nebude-li v lednovém termínu naplněn celý ročník, bude vyhlášeno další kolo. O konání následných termínů talentových zkoušek informují webové stránky školy.

 

Kritéria příjímacího řízení
1. Úspěšné vykonání talentové zkoušky – 90 %
2. Hodnocení ZŠ v těchto předmětech: CJL, ANJ/NEJ, DEJ, VV – 10 %

Podrobná kritéria přijímací zkoušky naleznete zde.

Škola pořádá přípravné kurzy k talentovým zkouškám. Přípravný kurz je zaměřen zejména na kresbu, malbu, modelování a rovněž na konzultace k domácím pracím uchazeče.
O konání následných termínů talentových zkoušek se lze telefonicky informovat tel.: 483 346 162, informace naleznete také na webu školy.

 

Formulář odvolání proti nepřijetí naleznete zde.

 

 

OBORY 28-44-M/01 APLIKOVANÁ CHEMIE  a 28-46-M/01 TECHNOLOGIE SILIKÁTŮ

 

Studijní obor 28-46-M/01 TECHNOLOGIE SILIKÁTŮ je zařazen do oborů podpořených stipendiem libereckého kraje. Stipendijní řád libereckého kraje naleznete zde.

 

Jsme jediná škola v České republice nabízející obor Technologie silikátů (ŠVP Technologie skla).

 

1. kolo

Počty přijímaných žáků

Aplikovaná chemie: (max.  25 žáků).

Technologie silikátů: (max. 5 žáků).

 

Přijímací zkoušky

I. kolo: 1. termín 12. duben 2023, 2. termín 13. duben 2023
Náhradní termín: 1. termín 10. květen 2023, 2. termín 11. květen 2023

Náhradní termín mohou uchazeči využít pouze ze zdravotních důvodů, které je nezbytné doložit.

 

Zájemci o studium předají přihlášku řediteli střední školy do 1. března 2023.

Na přihlášku je třeba uvést oficiální název studijního oboru a jeho kód: Aplikovaná chemie, 28–44–M/01 nebo Technologie silikátů, 28-46-M/01.

Žádáme rodiče uchazečů a zletilé uchazeče o studium, aby na přihlášku vyplnili uživatelské jméno datové schránky, pokud datovou schránku mají, v opačném případě vyplňte „nemáme datovou schránku“.

Ke studiu přijímáme rovněž starší uchazeče, kteří přiloží k přihlášce životopis. Mohou rovněž požádat o uznání předchozího vzdělání či o přijetí do vyššího ročníku.

 

Kritéria přijímacího řízení

1. Jednotné testy (ČJL, MAT) – 75 %
2. Hodnocení ze ZŠ v těchto předmětech: matematika, fyzika, chemie, biologie – celkem 15%
3. pohovor na téma účasti v soutěžích, olympiádách, další studijní a zájmové aktivity 10 %

Uchazeči o studium, kteří jsou zařazení mezi žáky se specifickými poruchami učení, doloží tuto skutečnost potvrzením od lékaře nebo z pedagogicko-psychologické poradny, které přiloží k přihlášce.

Detailní znění kritérií 1. kola pro přijímaní ke vzdělání v přijímacího řízení naleznete zde.

 

Přihlášku ke studiu si můžete stáhnout zde v pdfzde v xlsx..

Na přihlášce ke studiu oborů Aplikovaná chemie, Technologie silikátů je nutné potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání (§3 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb.)

 

UČEBNÍ PLÁNY

Studijní obor 82-41-M/13 Výtvarné zpracování skla a světelných objektů (ŠVP Design skla 3)

Učební plány Vám na požádání předložíme na sekretariátě školy.

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA

Našim cílem je kvalitní a naplněný život absolventa a jeho přirozený osobní rozvoj a profesní růst. Studium v naší škole nabízí nejenom řemeslnou specializaci a rozvoj kreativity, ale také studium dějin výtvarné kultury, sklářské technologie a samozřejmě i českého a anglického jazyka. Profil absolventa vyplývá z jednotlivých sklářských zaměření. Absolventi často pokračují ve studiu na vysokých školách převážně uměleckého zaměření, mohou se uplatnit jako návrháři skleněných objektů, sklářští řemeslníci nebo jako pracovníci v grafických studiích. Někteří absolventi nalézají své uplatnění mimo studovaný obor.

 

Studijní obor 82-41-M/04 Průmyslový design (ŠVP Produktový design 3)

Učební plány Vám na požádání předložíme na sekretariátě školy.

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA

Našim cílem je kvalitní a naplněný život absolventa a jeho přirozený profesní růst. Studijní program mimo jiné tvoří teoretické předměty, mezi které patří dějiny výtvarné kultury, dějiny designu, počítačová grafika, technologie atp. Design je vzdělání, myšlenka, proces, budoucnost, ale i tradice se svou historií a to vše naše škola nabízí již od roku 1920.

 

Studijní obor 28-44-M/01 Aplikovaná chemie (ŠVP Aplikovaná chemie IV)

Učební plány Vám na požádání předložíme na sekretariátě školy.

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA

Absolventi se dobře uplatní podle typu zvoleného studijního zaměření – přímo v chemickém průmyslu, specializovaných laboratořích, ale i v dalších průmyslových odvětvích, na nichž se chemie nějakým způsobem podílí. Jsou připraveni vykonávat činnosti spojené s řízením a regulací výrobních procesů. Studium také připravuje studenty pro studium přírodovědných a technických oborů na vysokých školách technického i univerzitního směru a pedagogických fakultách.

Aktuální informace o chemickém průmyslu naleznete zde.

 

Studijní obor 28-46-M/01 Technologie silikátů (ŠVP Technologie skla III)

Učební plány Vám na požádání předložíme na sekretariátě školy.

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA

Absolventi mají předpoklady se uplatnit ve sklářském i chemickém průmyslu, ale i v dalších průmyslových odvětvích. Mohou pracovat ve specializovaných laboratořích, v oddělení technologie, vývoje, výroby, marketingu, kde mohou uplatnit vědomosti a poznatky o surovinách, funkcích zařízení, strojů, přístrojů. Jsou připraveni vykonávat činnosti spojené s řízením zejména sklářských podniků.

Aktuální nabídku pracovních příležitostí ve sklářském průmyslu naleznete zde.

Aktuální informace o sklářském a keramickém průmyslu naleznete zde.