TECHNOLOGIE SKLA

Na základě zvýšeného zájmu a potřeb sklářského průmyslu nabízíme opět tento atraktivní obor. Jsme jediná škola v České republice, která tento obor nabízí. Studenti se důkladně seznámí se základními vlastnostmi skla, tvarováním i jeho zušlechťováním. Během studia budou spolupracovat se sklářskými firmami a vykonávat praxi ve sklářské výrobě pod vedením zkušených odborníků. Absolventi naleznou uplatnění ve sklářských firmách a různých úsecích souvisejících s výrobou skla.

SPECIALIZOVANÉ LABORATOŘE

Pro výuku laboratorního cvičení slouží čtyři specializované laboratoře (analytická chemie, fyzikální chemie, chemická technologie, anorganická a organická chemie) s odpovídajícím vybavením.

ODBORNÉ EXKURZE

Nedílnou součástí studia a praktických dovednosti získaných ve školních laboratořích jsou také jednodenní i vícedenní odborné exkurze. Během studia budou žáci spolupracovat se sklářskými firmami a vykonávat praxi ve sklářské výrobě pod vedením zkušených odborníků.

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA

Absolventi mají předpoklady se uplatnit ve sklářském i chemickém průmyslu, ale i v dalších průmyslových odvětvích. Mohou pracovat ve specializovaných laboratořích, v oddělení technologie, vývoje, výroby, marketingu, kde mohou uplatnit vědomosti a poznatky o surovinách, funkcích zařízení, strojů, přístrojů. Jsou připraveni vykonávat činnosti spojené s řízením zejména sklářských podniků.

Profilová část maturity (odborná)

 • Český jazyk (písemná zkouška, ústní zkouška)
 • Anglický jazyk (písemná zkouška, ústní zkouška)
 • Pro ústní maturitní zkoušku z předmětu Český jazyk a literatura ředitel zveřejňuje seznam literatury včetně kritérií výběru (zde).
 • Pro písemnou maturitní zkoušku z předmětu Český jazyk a literatura ředitel stanovil rozsah textu na minimálně 250 slov a délku konání na 110 minut.
 • Pro písemnou maturitní zkoušku z předmětu Anglický jazyk ředitel stanovil rozsah textu na minimálně 200 slov a délku konání na 60 minut.
 • Chemie (ústní zkouška)
 • Technologie skla (ústní zkouška)
 • Technologie skla (praktická zkouška)
 • Ústní zkoušky proběhnou v obdobném duchu jako v předchozích letech.
  Žák bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si vylosuje jedno téma. Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut. Ústní zkouška trvá 15 minut. V jednom dni nelze losovat dvakrát stejné téma.
  Ústní zkouška z Českého jazyka a literatury se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího úryvek nebo úryvky z konkrétního literárního díla. Ředitel školy zajistí pracovní listy pro žáky k dílům z jejich vlastních seznamů literárních děl. Součástí pracovního listu je i zadání ověřující znalosti a dovednosti žáka vztahující se k učivu o jazyce a slohu.
  Ústní zkouška z cizího jazyka se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího 1 nebo více zadání ke konkrétnímu tématu. U oborů vzdělání s kódovým označením kategorie dosaženého vzdělání M a L je součástí pracovního listu i zadání ověřující znalost terminologie vztahující se ke vzdělávací oblasti odborného vzdělávání.
 • Maturitní témata předmětů v profilové části naleznete v přiloženém souboru (ve školním roce 2020/2021 nejsou maturanti tohoto oboru.).

 

Společná část (státní) maturit

Od roku 2010 žáci maturují ve společné části maturitních zkoušek a to z Českého jazyka a literatury, další zkoušku si mohou volit z Matematiky nebo z cizího jazyka.

 

Nepovinné zkoušky

Nabídka nepovinných předmětů se každý rok aktualizuje v souvislosti se zájmem žáků 4. ročníku.

 

Další podmínky konání maturitní zkoušky detailně upravuje Školský zákon (§ 77 – § 82) – zde, případně aktuálně platná vyhláška o ukončování středoškolského vzdělávání.

 

AKTUÁLNÍ STAV ČESKÉHO SKLÁŘSKÉHO A KERAMICKÉHO PRŮMYSLU

 

Informace o sklářském průmyslu za rok 2018 naleznete zde.

Informace o sklářském průmyslu za rok 2017 naleznete zde.

Informace o sklářském průmyslu za rok 2016 naleznete zde.

Informace o sklářském průmyslu za rok 2015 naleznete zde.

Informace o sklářském průmyslu za rok 2014 naleznete zde.

Informace o sklářském průmyslu za rok 2013 naleznete zde.

 

AKTUÁLNÍ NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

Aktuální nabídku pracovních příležitostí ve sklářském průmyslu naleznete zde.

STIPENDIUM LIBERECKÉHO KRAJE

Jedním z důležitých zaměstnavatelů, kteří mají zájem o absolventy tohoto oboru, je firma Preciosa, a.s. Firma Preciosa společně s Libereckým krajem finančně podpoří žáky oboru Technologie skla po splnění podmínek stipendijního programu.

 

Stipendijní program Libereckého kraje pro školní rok 2020/2021 naleznete zde.

Stipendijní program Libereckého kraje pro školní rok 2019/2020 naleznete zde.

Jsme jediná škola v České republice nabízející obor Technologie silikátů (ŠVP Technologie skla).

 

V současné chvíli tento maturitní obor studují žáci v 2. a 3. ročníku.