Vedoucí ateliéru:
Rýdl Tomáš, MgA. (od roku 2015)

rydl@supss.cz
Kynčlová Zuzana, MgA. (od roku 2011)

kynclova@supss.cz
Dílenské vedení:
Košťál Tomáš, MgA. - Papír, plast

kostal@supss.cz
Kolorenčová Iva - Dřevo

kolorencova@supss.cz
Kolorenčová Iva - Kov

kolorencova@supss.cz
Šulcová Iveta - Sklo

sulcova@supss.cz

PRODUKTOVÝ DESIGN

Ateliér Produktový design nabízí kvalitní odborné vzdělání s využitím současných technologií při navrhování a výrobě produktů. Studium je zaměřeno na účelné propojení klasických výtvarných technik (kresba, malba a modelování) s použitím profesionálního 2D a 3D programového vybavení – Adobe Illustrator, Photoshop Indesign, Rhinoceros, V-Ray a 3d tisk. V průběhu studia se žáci naučí navrhovat, komunikovat se zadavatelem a pracovat s materiály (sádra, papír, dřevo, sklo, plasty a kov). Výuka v ateliéru je zaměřena na jednotlivce, ale i na schopnost žáka pracovat v týmu. Již od prvního ročníku řeší studenti široké spektrum zadání a soutěží z oblastí produktového i obalového designu. Studium přesahuje také do interiérového a grafického designu. Toto široké a komplexní vzdělání umožňuje kvalitní předpoklady pro další studium na vysoké škole a výbornou schopnost uplatnění na trhu práce v mnoha kreativních oborech.

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Termíny konání talentové zkoušky
I. kolo: 7. ledna 2020 (1. termín)   /   Náhradní termín: 21. ledna 2020
I. kolo: 8. ledna 2020 (2. termín)   /   Náhradní termín: 22. ledna 2020
Náhradní termín mohou uchazeči využít pouze ze zdravotních důvodů, které je nezbytné doložit.

Počty přijímaných žáků

Průmyslový design: (max. 8 žáků).

Žáci ZŠ předávají přihlášku řediteli střední školy do 30. listopadu 2019. Na přihlášku je třeba uvést oficiální název studijního oboru a jeho kód: Průmyslový design, 82–41–M/04.

Formulář přihlášky je ke stažení zde.

 

Talentová zkouška
a)  kresebná studie zátiší podle předlohy (tužkou)
b)  modelování podle předlohy
c)  navrhování konkrétního produktu podle zadání
d)  pohovor s uchazečem nad domácími pracemi

Maximální počet přijímaných uchazečů je osm.

Talentové zkoušky jsou anonymní a hodnotí je skupina pedagogů-výtvarníků. Nebude-li v lednovém termínu naplněn celý ročník, bude vyhlášeno další kolo. O konání následných termínů talentových zkoušek informují webové stránky školy.

 

Kritéria příjímacího řízení 
1. Úspěšné vykonání talentové zkoušky – 90 %
2. Hodnocení ZŠ v těchto předmětech: CJL, ANJ/NEJ, DEJ, VV – 10 %

 

ODBORNÉ EXKURZE

Praktické dovednosti získané ve školním ateliéru si žáci rozšiřují formou odborné praxe ve firmách. Nedílnou součástí studia jsou také jednodenní i vícedenní odborné exkurze na výstavy (designblok) a pracoviště firem (Steinel Technik, ABB, Detoa, Moser, Grund, Jika).

 

MATURITNÍ ZKOUŠKY

Maturita se skládá ze dvou částí: z profilové (odborné) části a společné části (státní)

Profilová část maturity (odborná)

• Technologie (ústní zkouška)
• Dějiny výtvarné kultury (ústní zkouška)
• Praktická práce (zahrnuje: návrh, provedení a ústní prezentaci)

Maturitní témata předmětů v profilové části naleznete v přiloženém dokumentu.

 

Společná část (státní) maturit

Od roku 2010 žáci maturují ve společné části maturitních zkoušek a to z Českého jazyka a literatury, další zkoušku si mohou volit z Matematiky nebo z cizího jazyka.

Pro maturitní zkoušku školního z předmětu Český jazyk a literatura škola zveřejňuje škola seznam (Kánon) literatury.

 

Nepovinné zkoušky

Nabídka nepovinných předmětů se každý rok aktualizuje v souvislosti se zájmem žáků 4. ročníku. Pro tento školní rok je v nabídce Počítačová grafika.

Další podmínky konání maturitní zkoušky detailně upravuje Školský zákon (§ 77 – § 82) – zde, případně aktuálně platná vyhláška o ukončování středoškolského vzdělávání.

 

 

Termíny

Písemné práce – Český jazyk a literatura 8. dubna 2020, Anglický jazyk 30. dubna 2020
Ukončení teoretické výuky – 30. dubna 2020
Předání závěrečného vysvědčení 4. ročníku – 30. dubna 2020
Nepovinná praktická zkouška z Počítačové grafiky – v tomto roce není nikdo přihlášen
Didaktický test z Českého jazyka 5. května 2020, z Anglického jazyka – 4. května 2020
Realizace maturit v rámci tzv. intenzivních dílen – 30. dubna až 15. května 2020
Odevzdání dokončených praktických maturit – bude upřesněno
Ústní prezentace maturitní práce – bude upřesněno
Ústní zkoušky z profilových předmětů – 25. až 29. května 2020

 

 

 • 2D a 3D navrhování
  kresba, malba a modelování
  odbornost a technická vybavenost
  široké spektrum úkolů
  soutěže a spolupráce s výrobci
  vývoj nových produktů
  kreativita a experiment
  nové technologie a materiály
  aktuální trendy
  design a redesign
  profesionalita
  3D tisk
 • 1. V
 • 2. V
 • 3. V
 • 4. V

1. ročník

práce s papírem a sádrou
základy navrhování
kresba
2D grafika
kompozice
perspektiva
stylizace
soutěže
exkurze

 

2. ročník

práce se dřevem a sklem
malba a kresba
digitální kresba
design a redesign
3D modelování
3D vizualizace
spolupráce s výrobci
soutěže
exkurze

 

3. ročník

práce s plasty
modelování
digitální kresba
design a redesign
3D modelování
3D vizualizace
3D tisk
spolupráce s výrobci
soutěže
exkurze

 

4. ročník

práce s kovem
digitální kresba
design a redesign
prezentace a komunikace
příprava na vysokoškolské studium
portfolio
individuální specializace
3D modelování
vizualizace
exkurze
spolupráce s výrobci
soutěže