Vedoucí ateliéru:
Rýdl Tomáš, MgA. (od roku 2015)

rydl@supss.cz
Kynčlová Zuzana, MgA. (od roku 2011)

kynclova@supss.cz
Dílenské vedení:
Košťál Tomáš, MgA. - Papír, plast

kostal@supss.cz
Kolorenčová Iva - Dřevo

kolorencova@supss.cz
Kolorenčová Iva - Kov

kolorencova@supss.cz
Šulcová Iveta - Sklo

sulcova@supss.cz

PRODUKTOVÝ DESIGN

Ateliér Produktový design nabízí kvalitní odborné vzdělání s využitím současných technologií při navrhování a výrobě produktů. Studium je zaměřeno na účelné propojení klasických výtvarných technik (kresba, malba a modelování) s použitím profesionálního 2D a 3D programového vybavení – Adobe Illustrator, Photoshop Indesign, Rhinoceros, V-Ray a 3d tisk. V průběhu studia se žáci naučí navrhovat, komunikovat se zadavatelem a pracovat s materiály (sádra, papír, dřevo, sklo, plasty a kov). Výuka v ateliéru je zaměřena na jednotlivce, ale i na schopnost žáka pracovat v týmu. Již od prvního ročníku řeší studenti široké spektrum zadání a soutěží z oblastí produktového i obalového designu. Studium přesahuje také do interiérového a grafického designu. Toto široké a komplexní vzdělání umožňuje kvalitní předpoklady pro další studium na vysoké škole a výbornou schopnost uplatnění na trhu práce v mnoha kreativních oborech.

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
Termíny konání talentové zkoušky
I. kolo: 3. ledna 2023 (1. termín)   /   Náhradní termín: 17. ledna 2023
I. kolo: 4. ledna 2023 (2. termín)   /   Náhradní termín: 18. ledna 2023
Náhradní termín mohou uchazeči využít pouze ze zdravotních důvodů, které je nezbytné doložit.

 

Počty přijímaných žáků

Průmyslový design: (max. 8 žáků).

Žáci ZŠ předávají přihlášku řediteli střední školy do 30. listopadu 2022. Na přihlášku je třeba uvést oficiální název studijního oboru a jeho kód: Průmyslový design, 82–41–M/04.

Formulář přihlášky je ke stažení zde.

 

Talentová zkouška
a)  kresebná studie zátiší podle předlohy (tužkou)
b)  modelování podle předlohy
c)  navrhování konkrétního produktu podle zadání
d)  pohovor s uchazečem nad domácími pracemi

Maximální počet přijímaných uchazečů je osm.

Talentové zkoušky jsou anonymní a hodnotí je skupina pedagogů-výtvarníků. Nebude-li v lednovém termínu naplněn celý ročník, bude vyhlášeno další kolo. O konání následných termínů talentových zkoušek informují webové stránky školy.

 

Kritéria příjímacího řízení 
1. Úspěšné vykonání talentové zkoušky – 90 %
2. Hodnocení ZŠ v těchto předmětech: CJL, ANJ/NEJ, DEJ, VV – 10 %

 

ODBORNÉ EXKURZE

Praktické dovednosti získané ve školním ateliéru si žáci rozšiřují formou odborné praxe ve firmách. Nedílnou součástí studia jsou také jednodenní i vícedenní odborné exkurze na výstavy (designblok) a pracoviště firem (Steinel Technik, ABB, Detoa, Moser, Grund, Jika).

 

MATURITNÍ ZKOUŠKY

Maturita se skládá ze dvou částí: z profilové (odborné) části a společné části (státní)

Profilová část maturity (odborná)

Profilová část maturity (odborná)

 • Český jazyk (ústní zkouška)
 • Český jazyk (písemná zkouška)
 • Anglický jazyk (ústní zkouška)
 • Anglický jazyk (písemná zkouška)
 • Technologie skla (ústní zkouška)
 • Dějiny výtvarné kultury (ústní zkouška)
 • Praktická práce (zahrnuje: návrh, provedení a ústní prezentaci)
 • Pro ústní maturitní zkoušku z předmětu Český jazyk a literatura ředitel zveřejňuje seznam literatury včetně kritérií výběru (Seznam literatury).
 • Kritéria předmětů maturitní zkoušky v profilové části naleznete v přiloženém dokumentu.
 • Písemná zkouška z Českého jazyka a literatury je stanovena v délce konání 110 minut a v rozsahu 250 slov.
 • Písemná zkouška z Anglického jazyka je stanovena v délce konání 60 minut a v rozsahu 230 slov.
 • Ústní zkoušky proběhnou v obdobném duchu jako v předchozích letech.
  Žák bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si vylosuje jedno téma. Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut. Ústní zkouška trvá 15 minut. V jednom dni nelze losovat dvakrát stejné téma.
  Ústní zkouška z Českého jazyka a literatury se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího úryvek nebo úryvky z konkrétního literárního díla. Ředitel školy zajistí pracovní listy pro žáky k dílům z jejich vlastních seznamů literárních děl. Součástí pracovního listu je i zadání ověřující znalosti a dovednosti žáka vztahující se k učivu o jazyce a slohu.
  Ústní zkouška z cizího jazyka se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího 1 nebo více zadání ke konkrétnímu tématu. U oborů vzdělání s kódovým označením kategorie dosaženého vzdělání M a L je součástí pracovního listu i zadání ověřující znalost terminologie vztahující se ke vzdělávací oblasti odborného vzdělávání.

Společná část (státní) maturit
Žáci maturují ve společné části maturitních zkoušek z Českého jazyka a literatury a z cizího jazyka.

Nepovinné zkoušky
Nabídka nepovinných předmětů se každý rok aktualizuje v souvislosti se zájmem žáků 4. ročníku. Pro tento školní rok není v nabídce školy nepovinná zkouška.
Další podmínky konání maturitní zkoušky detailně upravuje Školský zákon (§ 77 – § 82) – zde, případně aktuálně platná vyhláška o ukončování středoškolského vzdělávání.

Termíny

Grafické maturitní práce – 6. a 7. března 2023
Písemná zkouška z Českého jazyka a literatury – 19. dubna 2023
Písemná zkouška z Anglického jazyka – 20. dubna 2023
Ukončení teoretické výuky – 28. dubna 2023
Předání ročníkového vysvědčení – 28. dubna 2023
Didaktický test z Anglického jazyka – 2. května 2023 v 13.00 hodin
Didaktický test z Českého jazyka – 3. května 2023 v 8.00 hodin
Ústní zkoušky z profilových předmětů –  30. května až 2. června 2023
Realizace praktických maturitních zkoušek – 21. března až 19. květen 2023
Odevzdání dokončených praktických maturit – 19. května 2023
Ústní prezentace maturitní práce – 29. května 2023
Předání maturitního vysvědčení – červen 2022

 • 2D a 3D navrhování
  kresba, malba a modelování
  odbornost a technická vybavenost
  široké spektrum úkolů
  soutěže a spolupráce s výrobci
  vývoj nových produktů
  kreativita a experiment
  nové technologie a materiály
  aktuální trendy
  design a redesign
  profesionalita
  3D tisk
 • 1. V
 • 2. V
 • 3. V
 • 4. V

1. ročník

práce s papírem a sádrou
základy navrhování
kresba
2D grafika
kompozice
perspektiva
stylizace
soutěže
exkurze

 

2. ročník

práce se dřevem a sklem
malba a kresba
digitální kresba
design a redesign
3D modelování
3D vizualizace
spolupráce s výrobci
soutěže
exkurze

 

3. ročník

práce s plasty
modelování
digitální kresba
design a redesign
3D modelování
3D vizualizace
3D tisk
spolupráce s výrobci
soutěže
exkurze

 

4. ročník

práce s kovem
digitální kresba
design a redesign
prezentace a komunikace
příprava na vysokoškolské studium
portfolio
individuální specializace
3D modelování
vizualizace
exkurze
spolupráce s výrobci
soutěže