Zaměření:
BROUŠENÍ A TAVENÁ PLASTIKA
HUTNÍ TVAROVÁNÍ SKLA
MALBA A DEKOR
RYTÉ A RELIÉFNÍ SKLO
DESIGN TECHNICKODEKORATIVNÍHO SKLA A SKLENĚNÝCH FIGUREK
DESIGN ŠPERKU, BIŽUTERIE A MÓDNÍCH DOPLŇKŮ
 • DESIGN SKLA

  Sklářská škola v Železném Brodě byla založena v roce 1920 a je nejstarší a největší českou sklářskou školou. V současné době nabízí čtyřleté studium, zakončené maturitní zkouškou. Od roku 2010 škola vyučuje podle vlastního Školního vzdělávacího programu, který pokrývá téměř všechny teplé i studené techniky výtvarného zpracování skla. Škola nabízí ke studiu šest sklářských specializací, kterou si žák zvolí na konci 1. ročníku. Díky individuálnímu přístupu výtvarníků a dílenských učitelů dále posilují své výtvarné cítění a stupňují řemeslnou zručnost. Během studia se také učí obhajovat vlastní názor, přijímat kritiku, rozhodovat sami za sebe, pracovat v týmu, a tím celkově rozvíjejí svoji osobnost. Škola reaguje na současnou potřebu užívání PC, a to zařazením výuky počítačové grafiky včetně 3D vizualizací. Studenti všech oborů jsou seznámeni během studia s grafickými programy (Photoshop, lllustrator, atd.) a dospějí až k designování sklářských výrobků v 3D programu. Škola spolupracuje s obdobně zaměřenou sklářskou školou v německém Zwieselu. Nejlepší studenti se každoročně účastní mezinárodních sklářských workshopů v německém Frauenau, prezentují své školní práce na dalších akcích – na výstavách a designérských soutěžích v Čechách i v zahraničí. V této oblasti škola dlouhodobě dosahuje značných úspěchů.

  PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
  Termíny konání talentové zkoušky
  I. kolo:  3. ledna 2018  (1. termín)
  I. kolo:  4. ledna 2018  (2. termín)/Náhradní termín: 25. ledna 2018
  Náhradní termín mohou uchazeči využít pouze ze zdravotních důvodů, které je nezbytné doložit.

  Počty přijímaných žáků

  Výtvarné zpracování skla a světelných objektů: (max. 22 žáků).

  Zájemci o studium předají přihlášku řediteli střední školy do 30. listopadu 2017. Ke studiu přijímáme rovněž starší uchazeče, kteří přiloží k přihlášce životopis. Mohou rovněž požádat o uznání předchozího vzdělání či o přijetí do vyššího ročníku.
  Formulář přihlášky je ke stažení zde.

  Talentová zkouška
  a)  kresebná studie zátiší podle předlohy (tužkou)
  b)  modelování podle předlohy
  c)  malba – barevné cvičení (vizuální paměť)
  d)  pohovor s uchazečem nad domácími pracemi.
  Talentové zkoušky jsou anonymní a hodnotí je skupina pedagogů-výtvarníků. Nebude-li v lednovém termínu naplněn celý ročník, bude vyhlášeno další kolo. O konání následných termínů talentových zkoušek informují webové stránky školy.

  Kritéria příjímacího řízení
  1. Úspěšné vykonání talentové zkoušky – 90 %
  2. Hodnocení ZŠ v těchto předmětech: CJL, ANJ/NEJ, DEJ, VV – 10 %

  ODBORNÉ EXKURZE A DALŠÍ ŠKOLNÍ PROJEKTY
  Své schopnosti a uplatnění v reálném prostředí si žáci ověřují také v rámci dalších školních aktivit – na lyžařském výcviku, na týdenním malovacím kurzu (plenér), při poznávacích exkurzích v rámci předmětu dějiny výtvarné kultury. Praktické dovednosti získané ve školním ateliéru si žáci rozšiřují formou odborné praxe ve firmách. Nedílnou součástí studia jsou také jednodenní i vícedenní odborné exkurze na pracoviště studií, firem a vysokých škol.

  VOLBA ZAMĚŘENÍ
  Studenti si volí zaměření na od 1. ročníku dle pořadí v přijímacím řízení.

  MATURITNÍ ZKOUŠKY
  Maturita se skládá ze dvou částí: z profilové (odborné) části a společné části (státní)
  Profilová část maturity (odborná)

  • Technologie skla (ústní zkouška)
  • Dějiny výtvarné kultury (ústní zkouška)
  • Praktická práce (zahrnuje: návrh, provedení a ústní prezentaci)
  • Maturitní témata předmětů v profilové části naleznete v přiloženém dokumentu

  Společná část (státní) maturit
  Žáci maturují ve společné části maturitních zkoušek z Českého jazyka a literatury, další zkoušku si mohou volit z Matematiky nebo z cizího jazyka. Pro maturitní zkoušku školního z předmětu Český jazyk a literatura škola zveřejí seznam (kánon) literatury.   Nepovinné zkoušky Nabídka nepovinných předmětů se každý rok aktualizuje v souvislosti se zájmem žáků 4. ročníku. Pro tento školní rok je v nabídce zkouška z Počítačové grafiky.   Další podmínky konání maturitní zkoušky detailně upravuje Školský zákon (§ 77 – § 82) – zde, případně aktuálně platná vyhláška o ukončování středoškolského vzdělávání.

  Termíny

  Písemná práce z Českého jazyka – 11. dubna 2018
  Ukončení teoretické výuky – 27 . dubna 2018
  Předání závěrečného vysvědčení 4. ročníku – 27. dubna 2017
  Nepovinná praktická zkouška z Počítačové grafiky – bude určeno
  Didaktický test z Českého jazyka, z Anglického jazyka a písemná práce z Anglického jazyka – 2. – 9. května 2018
  Realizace maturit v rámci tzv. intenzivních dílen – 10.–25. května 2018
  Odevzdání dokončených praktických maturit – 25. května 2018
  Ústní prezentace maturitní práce – 5. června 2018
  Ústní zkoušky z profilových předmětů – 6.–8. června 2018

 • zavádění méně obvyklých technik zpracování skla nezaměnitelnost a originalita kreativní uměleckořemeslná tvorba komplexní kvalita děl používání špičkové sklářské technologie konstruktivní řešení moderních výrobků ze skla kreativní tvorba zaměřená na průmyslovou výrobu aktivní účast v designérských soutěžích specifická výtvarná příprava – realizace návrhů s použitím 3D technologie získává dovednosti v praxi – spolupráce s konkrétními firmami