Zaměření:
BROUŠENÍ A TAVENÁ PLASTIKA
HUTNÍ TVAROVÁNÍ SKLA
MALBA A DEKOR
RYTÉ A RELIÉFNÍ SKLO
DESIGN TECHNICKODEKORATIVNÍHO SKLA A SKLENĚNÝCH FIGUREK
DESIGN ŠPERKU, BIŽUTERIE A MÓDNÍCH DOPLŇKŮ
 • DESIGN SKLA

  Sklářská škola v Železném Brodě byla založena v roce 1920 a je nejstarší a největší českou sklářskou školou. V současné době nabízí čtyřleté studium, zakončené maturitní zkouškou. Od roku 2010 škola vyučuje podle vlastního Školního vzdělávacího programu, který pokrývá téměř všechny teplé i studené techniky výtvarného zpracování skla. Škola nabízí ke studiu šest sklářských specializací, kterou si žáci volí po odevzdání zápisového lístku. Díky individuálnímu přístupu výtvarníků a dílenských učitelů dále posilují své výtvarné cítění a zvyšují řemeslnou zručnost. Během studia se také učí obhajovat vlastní názor, přijímat kritiku, rozhodovat sami za sebe, pracovat v týmu, a tím celkově rozvíjet svoji osobnost. Škola reaguje na současnou potřebu užívání PC, a to zařazením výuky počítačové grafiky včetně 3D vizualizací. Studenti všech oborů jsou seznámeni během studia s grafickými programy (Photoshop, lllustrator, atd.) a dále designují sklářské výrobky v 3D programech. Studenti se každoročně mohou účastnit mezinárodních sklářských workshopů v německém Frauenau, prezentují své školní práce na dalších akcích – na výstavách a designérských soutěžích v Čechách i v zahraničí. V této oblasti škola dlouhodobě dosahuje značných úspěchů.

  PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
  Termíny konání talentové zkoušky
  I. kolo: 3. ledna 2023 (1. termín)   /   Náhradní termín: 17. ledna 2023
  I. kolo: 4. ledna 2023 (2. termín)   /   Náhradní termín: 18. ledna 2023
  Náhradní termín mohou uchazeči využít pouze ze zdravotních důvodů, které je nezbytné doložit.

  Počty přijímaných žáků

  Výtvarné zpracování skla a světelných objektů: (max. 22 žáků).

  Zájemci o studium předají přihlášku řediteli střední školy do 30. listopadu 2022. Ke studiu přijímáme rovněž starší uchazeče, kteří přiloží k přihlášce životopis. Mohou rovněž požádat o uznání předchozího vzdělání či o přijetí do vyššího ročníku.
  Formulář přihlášky je ke stažení zde.

  Talentová zkouška
  a)  kresebná studie zátiší podle předlohy (tužkou)
  b)  modelování podle předlohy
  c)  malba – barevné cvičení (vizuální paměť)
  d)  pohovor s uchazečem nad domácími pracemi.
  Talentové zkoušky jsou anonymní a hodnotí je skupina pedagogů-výtvarníků. Nebude-li v lednovém termínu naplněn celý ročník, bude vyhlášeno další kolo. O konání následných termínů talentových zkoušek informují webové stránky školy.

  Kritéria příjímacího řízení
  1. Úspěšné vykonání talentové zkoušky – 90 %
  2. Hodnocení ZŠ v těchto předmětech: CJL, ANJ/NEJ, DEJ, VV – 10 %

  ODBORNÉ EXKURZE A DALŠÍ ŠKOLNÍ PROJEKTY
  Své schopnosti a uplatnění v reálném prostředí si žáci ověřují také v rámci dalších školních aktivit – na lyžařském výcviku, na týdenním malovacím kurzu (plenér), při poznávacích exkurzích v rámci předmětu dějiny výtvarné kultury. Praktické dovednosti získané ve školním ateliéru si žáci rozšiřují formou odborné praxe ve firmách. Nedílnou součástí studia jsou také jednodenní i vícedenní odborné exkurze na pracoviště studií, firem a vysokých škol.

  VOLBA ZAMĚŘENÍ
  Studenti si volí zaměření na začátku 1. ročníku dle pořadí v přijímacím řízení.

  MATURITNÍ ZKOUŠKY
  Maturita se skládá ze dvou částí: z profilové (odborné) části a společné části (státní)

  Profilová část maturity (odborná)

  • Český jazyk (ústní zkouška)
  • Český jazyk (písemná zkouška)
  • Anglický jazyk (ústní zkouška)
  • Anglický jazyk (písemná zkouška)
  • Technologie skla (ústní zkouška)
  • Dějiny výtvarné kultury (ústní zkouška)
  • Praktická práce (zahrnuje: návrh, provedení a ústní prezentaci)
  • Pro ústní maturitní zkoušku z předmětu Český jazyk a literatura ředitel zveřejňuje seznam literatury včetně kritérií výběru (Seznam literatury).
  • Kritéria předmětů maturitní zkoušky v profilové části naleznete v přiloženém dokumentu.
  • Písemná zkouška z Českého jazyka a literatury je stanovena v délce konání 110 minut a v rozsahu 250 slov.
  • Písemná zkouška z Anglického jazyka je stanovena v délce konání 60 minut a v rozsahu 230 slov.
  • Ústní zkoušky proběhnou v obdobném duchu jako v předchozích letech.
   Žák bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si vylosuje jedno téma. Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut. Ústní zkouška trvá 15 minut. V jednom dni nelze losovat dvakrát stejné téma.
   Ústní zkouška z Českého jazyka a literatury se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího úryvek nebo úryvky z konkrétního literárního díla. Ředitel školy zajistí pracovní listy pro žáky k dílům z jejich vlastních seznamů literárních děl. Součástí pracovního listu je i zadání ověřující znalosti a dovednosti žáka vztahující se k učivu o jazyce a slohu.
   Ústní zkouška z cizího jazyka se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího 1 nebo více zadání ke konkrétnímu tématu. U oborů vzdělání s kódovým označením kategorie dosaženého vzdělání M a L je součástí pracovního listu i zadání ověřující znalost terminologie vztahující se ke vzdělávací oblasti odborného vzdělávání.

  Společná část (státní) maturit
  Žáci maturují ve společné části maturitních zkoušek z Českého jazyka a literatury a z cizího jazyka.

  Nepovinné zkoušky
  Nabídka nepovinných předmětů se každý rok aktualizuje v souvislosti se zájmem žáků 4. ročníku. Pro tento školní rok není v nabídce školy nepovinná zkouška.
  Další podmínky konání maturitní zkoušky detailně upravuje Školský zákon (§ 77 – § 82) – zde, případně aktuálně platná vyhláška o ukončování středoškolského vzdělávání.

  Termíny

  Grafické maturitní práce – 6. a 7. března 2023
  Písemná zkouška z Českého jazyka a literatury – 19. dubna 2023
  Písemná zkouška z Anglického jazyka – 20. dubna 2023
  Ukončení teoretické výuky – 28. dubna 2023
  Předání ročníkového vysvědčení – 28. dubna 2023
  Didaktický test z Anglického jazyka – 2. května 2023 v 13.00 hodin
  Didaktický test z Českého jazyka – 3. května 2023 v 8.00 hodin
  Ústní zkoušky z profilových předmětů –  30. května až 2. června 2023
  Realizace praktických maturitních zkoušek – 21. března až 19. květen 2023
  Odevzdání dokončených praktických maturit – 19. května 2023
  Ústní prezentace maturitní práce – 29. května 2022
  Předání maturitního vysvědčení – červen 2022

 • zavádění méně obvyklých technik zpracování skla nezaměnitelnost a originalita kreativní uměleckořemeslná tvorba komplexní kvalita děl používání špičkové sklářské technologie konstruktivní řešení moderních výrobků ze skla kreativní tvorba zaměřená na průmyslovou výrobu aktivní účast v designérských soutěžích specifická výtvarná příprava – realizace návrhů s použitím 3D technologie získává dovednosti v praxi – spolupráce s konkrétními firmami