Zaměření:
NANOTECHNOLOGIE A POLYMERY
ANALYTICKÁ CHEMIE
FARMACEUTICKÉ SUBSTANCE
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
 • APLIKOVANÁ CHEMIE

  Naše škola je jediná v Libereckém kraji, kde je možné studovat tento specifický obor. Nabízí kvalitní odborné zázemí, které je doplněno o novou vyučovací a výpočetní techniku a moderně vybavený komplex laboratoří. Studium je čtyřleté, zakončené maturitní zkouškou. Svým obsahem uspokojí zájemce o chemii, matematiku, biologii, ochranu přírody, chemickou analýzu, průmyslové technologie a počítačovou techniku. Obor Aplikovaná chemie vychází z jednotného základu, který je vyučován v prvních dvou ročnících. V této počáteční fázi studia žáci získají všeobecný odborný přehled.

  SPECIALIZOVANÉ LABORATOŘE

  Pro výuku laboratorního cvičení slouží čtyři specializované laboratoře (analytická chemie, fyzikální chemie, chemická technologie, anorganická a organická chemie) s odpovídajícím vybavením.

  ODBORNÉ EXKURZE

  Praktické dovednosti získané v laboratoři si žáci prohlubují a rozšiřují formou odborné praxe ve firmách. Nedílnou součástí studia jsou také jednodenní i vícedenní odborné exkurze na pracoviště výrobních podniků, výzkumných ústavů a vysokých škol.

  VOLBA ZAMĚŘENÍ

  Kritéria pro volbu zaměření na konci 2. ročníku naleznete zde.

  MATURITNÍ ZKOUŠKY

  Maturita se skládá ze dvou částí: z profilové (odborné) části a společné části (státní).

   

  Profilová část maturity (odborná)

  • Český jazyk (ústní zkouška)
  • Český jazyk (písemná zkouška)
  • Anglický jazyk (ústní zkouška)
  • Anglický jazyk (písemná zkouška)
  • Pro ústní maturitní zkoušku z předmětu Český jazyk a literatura ředitel zveřejňuje seznam literatury včetně kritérií výběru (Seznam literatury).
  • Kritéria předmětů maturitní zkoušky v profilové části naleznete v přiloženém dokumentu.
  • Písemná zkouška z Českého jazyka a literatury je stanovena v délce konání 110 minut a v rozsahu 250 slov.
  • Písemná zkouška z Anglického jazyka je stanovena v délce konání 60 minut a v rozsahu 230 slov.
  • Chemie (ústní zkouška) a/nebo Biologie (ústní zkouška)
  • Analytická a fyzikální chemie (praktická zkouška)
  • Dle zaměření: Analytická chemie (ústní zkouška), Farmaceutické substance (ústní zkouška)
  • Ústní zkoušky proběhnou v obdobném duchu jako v předchozích letech.
   Žák bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si vylosuje jedno téma. Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut. Ústní zkouška trvá 15 minut. V jednom dni nelze losovat dvakrát stejné téma.
   Ústní zkouška z Českého jazyka a literatury se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího úryvek nebo úryvky z konkrétního literárního díla. Ředitel školy zajistí pracovní listy pro žáky k dílům z jejich vlastních seznamů literárních děl. Součástí pracovního listu je i zadání ověřující znalosti a dovednosti žáka vztahující se k učivu o jazyce a slohu.
   Ústní zkouška z cizího jazyka se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího 1 nebo více zadání ke konkrétnímu tématu. U oborů vzdělání s kódovým označením kategorie dosaženého vzdělání M a L je součástí pracovního listu i zadání ověřující znalost terminologie vztahující se ke vzdělávací oblasti odborného vzdělávání.

  Společná část (státní) maturit
  Žáci maturují ve společné části maturitních zkoušek z Českého jazyka a literatury a z cizího jazyka.

  Nepovinné zkoušky
  Nabídka nepovinných předmětů se každý rok aktualizuje v souvislosti se zájmem žáků 4. ročníku. Pro tento školní rok není v nabídce školy nepovinná zkouška.
  Další podmínky konání maturitní zkoušky detailně upravuje Školský zákon (§ 77 – § 82) – zde, případně aktuálně platná vyhláška o ukončování středoškolského vzdělávání.

  Termíny

  Písemná zkouška z Českého jazyka a literatury – 19. dubna 2023
  Písemná zkouška z Anglického jazyka – 20. dubna 2023
  Ukončení teoretické výuky – 28. dubna 2023
  Předání ročníkového vysvědčení – 28. dubna 2023
  Didaktický test z Matematiky – 2. května 2023 v 8.00 hodin
  Didaktický test z Anglického jazyka – 2. května 2023 v 13.00 hodin
  Didaktický test z Českého jazyka – 3. května 2023 v 8.00 hodin
  Praktické maturitní zkoušky – 10. až 11. květena 2023
  Ústní zkoušky z profilových předmětů –  22. května až 23. května 2023
  Předání maturitního vysvědčení – červen 2022

  • jednotný základ-všeobecný odborný přehled
  • volba ze šesti zaměření ve druhém ročníku
  • chemie, matematika, fyzika, biologie, ochrana přírody, chemická analýza, průmyslové technologie a počítačová technika
  • kvalitní vybavení odborných učeben
  • moderní komplex chemických laboratoří
  • laboratorní práce – pokusy, rozbory vzorků, příprava sloučenin, pravidla práce s chemickými látkami
  • odborná praxe v chemických laboratořích a provozech
  • odborné exkurze – chemické firmy, laboratoře, výzkumná pracoviště, vysoké školy