Amos 2017

V pátek 6. října 2017 se účastnila naše škola v jabloneckém Eurocentru na akci "Euroregion AMOS". Veřejnosti a budoucím uchazečům představila naše dva výtvarně zaměřené studijní obory: Design skla a Produktový design. Dále dva technicky profilované obory: Aplikovanou chemii a obor Technologie skla. Uchazeči o studium oboru Aplikovaná chemie se dozvěděli více o moderních laboratořích a zaměřeních, ... Zobrazit více

Chemické laboratoře pro žáky ZŠ

Sklářská škola i v letošním školním roce 2017-2018 nabízí učitelům chemie a jejich žákům možnost vyzkoušet si práci v chemické laboratoři pod dohledem odborných učitelů naší školy. Na žáky čeká praktická chemie s množstvím zajímavých pokusů! Témata i termíny laboratorní práce se mohou předem individuálně dohodnout telefonicky nebo mailem: 483 346 162, sekretariat@supss.cz. Předpokládané termíny po... Zobrazit více

Den otevřených dveří

Ve středu 21. října 2015 se v naší škole koná Den otevřených dveří. Srdečně zveme zájemce z řad žáků základních škol a jejich rodiče, pedagogy a výchovné poradce z místních i okolních škol, aby školu navštívili a seznámili se s jejím chodem. Reprezentativní budova školy zaplněná skleněnými uměleckými artefakty vytváří nezaměnitelnou atmosféru, která zapůsobí na každého návštěvníka! Pedagogové a st... Zobrazit více
Den otevřených dveří_2015
letacek_DOD_2015

Den otevřených dveří

Ve čtvrtek 18. října 2018 se v na­ší ško­le ko­ná Den ote­vře­ných dve­ří. Sr­deč­ně zve­me zá­jem­ce z řad žá­ků zá­klad­ních škol a je­jich ro­di­če, pe­da­go­gy a vý­chov­né po­rad­ce z míst­ních i okol­ních škol, aby ško­lu na­vští­vi­li a se­zná­mi­li se s je­jím cho­dem. Re­pre­zen­ta­tiv­ní bu­do­va ško­ly za­pl­ně­ná skle­ně­ný­mi umě­lec­ký­mi ar­te­fak­ty vy­tvá­ří ne­za­mě­ni­tel­nou at... Zobrazit více
DOD
DOD1

Den otevřených dveří – technické obory

Děkujeme všem zainteresovaným za participaci na dni otevřených dveří. Účast byla dobrá, zájemci o studium se zdáli být spokojeni.
DOD_2018

Festival středních uměleckoprůmyslových škol LK

V úterý 18. 9. 2018 se konal jednodenní specializovaný Festival uměleckoprůmyslových škol Libereckého kraje, který nabídnul návštěvníkům nové informace, zkušenosti a osobní zážitky o specializovaném studiu. Živé představení škol bylo určeno zejména zájemcům o studium a také příznivcům mladého studentského designu a uměleckého řemesla. Festival byl kvůli modernizaci prostor Severočeského muzea v Li... Zobrazit více
UP_2018

Komentované prohlídky

V rámci právně probíhající výstavy naší školy v libereckém Severočeském muzeu se budou konat "komentované prohlídky". Začínáme již tento čtvrtek! Podrobné informace naleznete v přiloženém letáku.
Komentovane_prohlidky

Kroužky na SUPŠS

V rámci naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I nabízíme kroužky a projektové dny jako podporu polytechnického vzdělávání pro žáky základních a středních škol. Podrobné informace na http://www.supss.cz/cs/nakap-i/  
logo

Prezentace školy – EDUKART Mladá Boleslav

15. října 2015 se budeme prezentovat v rámci akce EDUCART v Mladé Boleslavi. Pedagogové a žáci budou poskytovat informace ke všem čtyřem studijním obo­rům: De­signu skla, Pro­duk­to­vému de­signu, Apli­ko­va­né che­mii a Tech­no­lo­gii skla. Všich­ni zá­jem­ci ob­dr­ží po­drob­né in­for­mač­ní ma­te­ri­á­ly o mož­nos­tech uby­to­vá­ní a stra­vo­vá­ní, o mi­mo­škol­ních ak­ti­vi­tách, in­for­ma­ce ... Zobrazit více

Přípravné kurzy pro uchazeče

Kurzy pro uchazeče oboru Produktový design se budou konat každé pondělí od 15 - 18 hodin a oboru Design skla každé úterý od 14 - 17 hodin. Přihlašovat se můžete na sekretariátu e-mailem na adrese sekretariát@supss.cz. V příloze je přihláška a leták. Podrobné informace získáte na adrese hasek@supss.cz nebo na telefonu 483 346 162.
tisk přípravný kurz A4
Přihláška_Přípravný_kurz_2018

Přípravný kurz

V příloze naleznete ilustrační fotografie z probíhajícího Přípravného kurzu k teletnotvé zkoušce. Tento kurz se zaměřuje na přípravu zájemců o studium v naší škole a nabízí ještě několik volných míst. V rámci kurzu se žáci zdokonalí ve výtvarných disciplínách a připraví se k talentové zkoušce (leden 2018). Kurzy poběží až do 20. prosince 2017 v těchto termínech: Design skla – každou středu, od 14.... Zobrazit více
z_pripravneho_kurzu
z_pripravneho_kurzu_02

Přípravný kurz začíná!

Pro všechny uchazeče, kteří se připravují na talentové zkoušky do výtvarných oborů Design skla a Produktový design, nabízíme Přípravný výtvarný kurz. Kurz bude probíhat každé úterý, počínaje 22. zářím 2015, vždy od 15.35 hodin. Podrobné informace naleznete v přiloženém dokumentu nebo na tel.: 483 346 162.
Pripravny_vytvarny_kurz_2015

UP v Liberci

4.–5. 11. 2016 jsme představili zejména výtvarné studijní obory na této akci pořádané severočeským muzeem v Liberci. Netradiční expozice představila naší školu jako moderní instituci, kde se žáci učí mnoha kreativním výtvarným technikám – od ovládnutí tužky, štětce a špachtle až po modelování v 3D programu. Akce se zúčastnilo několik tisíc návštěvníků.... Zobrazit více
up_2016__pozvanka
z_akce_up